Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna

2012- Zarządzenia Burmistrza

alt Zarządzenie Nr OR.0050.58.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie okreslenia opłat związanych ze sposobem udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Łaskarzew.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.57.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.56.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budzecie miasta na rok 2012.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.55.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Łaskarzew według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.54.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie powierzenia obowiązków pełnienia funkcji Kierownika Samodzielnego Pubilcznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.53.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.

alt Zarządzenie Nr OR.005.52.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zasad prowadzenia gospodarki finansowymi drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Łaskarzew.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.51.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie stosowania instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta Łaskarzew.

alt Zarządzeni Nr OR.0050.50.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.48.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu :"Dziecięca akademia przyszłości- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

alt Zarządzenie nr OR.0050.47.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2013-2022.

altZarządzenie Nr OR.0050.46.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie projektu Uchwały budżetowej na rok 2013.

altZarządzenie Nr OR.0050.45.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20

altZałacznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.45.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 5 listopada 2012 r.

altZałacznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.45.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 5 listopada 2012 r.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.44.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.43.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 12 października 2012 roku w sprawie powierzenia Pani Monice Krawczyk stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie bez konkursu.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.42.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.39.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.38.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 1/2008 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 2 stycznia 2008 roku w sprawie zwrotu kosztów używania przez pracownika samochodu osobowego niebedącego własnością pracodawcy poza miejscowością do celów służbowych

alt Zarządzenie Nr OR.0050.37.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia  28 sierpnia 2012 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.36.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łaskarzew, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

alt Zarządzenie Nr OR.0050.35.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.

altZarządzenie Nr OR.0050.33.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie.

alt Zarzadzenie Nr OR.0050.32.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Miasta Łaskarzew jednostek organizacyjnych Miasta Łaskarzew oraz wprowadzenia wzoru dokumentów składanych łącznie ze sprawozdaniem finansowym

alt Zarządzenie Nr OR.0050.30.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacynej dla nauczyciela Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

altZarządzenie Nr OR.0050.29.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia Zasad (poltyki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Łaskarzew

alt Zarządzenie Nr OR.0050.28.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.27.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie

altZarządzenie Nr OR.0050.26.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.

altZarządzenie Nr OR.0050.25.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majatku Miasta Łaskarzew przeznaczonych do wykonywania zadań Miasta w zakresie zbiorowego doprowadzania wody odprowadzania ścieków w związku ze zmianą podmiotu odpowiedzialnego za realizację w/w zadania

altZarządzenie Nr OR.0050.23.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie

altZałącznik do Zarządzenie Nr OR.0050.23.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 25 maja 2012 r.

alt Zarządzenie OR.0050.21.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich

altZarządzenie Nr OR 0050.18.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2012 roku

altZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.0050.18.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 kwietnia 2012 r.

altZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.18.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR 0050.18.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 kwietnia 2012 r.

altZarządzenie Nr OR.0050.10.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie

altZałącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.10.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 marca 2012 roku

altZarządzenie Nr Or.0050.9.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2012 roku

altZarządzenie Nr OR.0050.7.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie

altZarządzenie Nr OR.0050.6.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2012 roku

altZarządzenie Nr OR.0050.3.2012 Burmistrza Miasta ŁAskarzew z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych roku w zakresie upowszechniania kult

altZałącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.2.2012

altZarządzenie Nr OR.0050.2.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie

altZałącznik do Zarządzenia Nr 1 Burmistrza Miasta Łaskarzew - oferta wzór

altZałącznik do Zarządzenia Nr 1 Burmistrza Miasta Łaskarzew - umowa wzór

altZałącznik do Zarządzenia Nr 1 Burmistrza Miasta Łaskarzew - rozporządzenie

altZałącznik do Zarządzenia Nr 1 Burmistrza Miasta Łaskarzew - sprawozdanie wzór

altZarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 lutego 2012r.

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:Eliza Mikusek
Created by: Paweł Wachnicki
Created: 2012-02-13 19:40:33
Published by: Paweł Wachnicki
Published: 2012-02-13 19:40:33
Visits: 6173
Changelog