Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Inne >> Przetargi >> Przetargi 2011-2015

Przetargi 2011-2015


aproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości  nie przekraczającej wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO  na: " Dowóz uczniów  Zespołu Szkół  Nr 2 w Łaskarzewie ul. Kolejowa 13 w okresie 04.01.2016-31.12.2016 r."

 

 

altKorekta ogłoszenia o przetargu na " Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łaskarzew"

alt Ogłoszenie przetargu na " Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łaskarzew"

 

alt Ponowne ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości Miasta Łaskarzew wraz z towarzyszącą im wodociągową i kanalizacyjną infrastrukturą techniczną

 

alt Zaproszenie do sładania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nieobjętego działaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013, poz. 97 z późn. zm.) pn: "Wykonanie systemów oddymiania klatek schodowych w budynku Publicznego Przedszkola "Leśny Zakątek" w Łaskarzewie przy ul. Alejowej 23 A"

pdf button Załącznik nr 1 do zaproszenia Oddymianie przedszkola

pdf button Załącznik nr 2 do zaproszenia Oddymianie przedszkola

 

alt Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nieobjętego działaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2013, poz. 97 z późn. zm.)pn.: "Sprzedaż i dostawa książek do bibliotek szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie w ramach programu " Książki Naszych Marzeń"

 

 

alt Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nieobjętego działaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2013, poz. 97 z późn. zm.) pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego  w wysokości 200 000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta"

pdf button Załacznik nr 1 do zaproszenia- Kredyt 200.000,00 zł- Zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta Łaskarzew

alt Załacznik nr 2 do zaproszenia- Kredyt 200.000,00 zł- Uchwała Nr XII/88/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łaskarzew

pdf button Załacznik nr 3 do zaproszenia- Kredyt 200.000,00 zł- Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2013 r.

 

alt Załącznik nr 4 do zaproszenia- Kredyt 200.000,00 zł- Bilans JST XII 2013

altZałącznik nr 5  Sprawozdanie Rb-27 S 2013

altZałącznik nr 6  Sprawozdanie Rb-28 S 2013

altZałącznik nr 7  Sprawozdanie Rb-N 2013

altZałącznik nr 8  Sprawozdanie Rb-NDS 2013

altZałącznik nr 9  Sprawozdanie Rb-UN 2013

altZałącznik nr 10  Sprawozdanie Rb-UZ 2013

altZałącznik nr 11  Sprawozdanie Rb-Z  2013

altZałącznik nr 12  Wieloletnia Prognoza Finansowa XII 2013

altZałącznik nr 13  Bilans JST XII 2014

altZałącznik nr 14  Sprawozdanie Rb-27S 2014

altZałącznik nr 15  Sprawozdanie Rb-28S 2014

altZałącznik nr 16  Sprawozdanie Rb-N 2014

altZałącznik nr 17 Sprawozdanie Rb-NDS 2014

altZałącznik nr 18  Sprawozdanie Rb-UZ 2014

altZałącznik nr 19  Sprawozdanie Rb-Z 2014

altZałącznik nr 20  Wieloletnia prognoza Finansowa XII 2014

altZałącznik nr 21  Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2015-2024

altZałącznik nr 22  Uchwała Nr IX/46/2015 rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

altZałącznik nr 23  Opinia RIO Uchwała nr Si.280.2015 z dnia 1 września 2015 r. o możliwosci spłaty kredytu

altZałącznik nr 24  Opinia RIO Uchwała nr Si.304.2015 z dnia 9 wrzesnia 2015 r. - wykonanie budżetu za I półrocze 2015 r.

altZałącznik nr 25  Sprawozdanie Rb-27S czerwiec 2015

altZałącznik nr 26  Sprawozdanie Rb-28S czerwiec 2015

altZałącznik nr 27  Sprawozdanie Rb-N czerwiec 2015

altZałącznik nr 28  Sprawozdanie Rb-NDS czerwiec 2015

altZałącznik nr 29  Sprawozdanie Rb-Z czerwiec 2015

altZałącznik nr 31  Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2015-2024

altZałącznik nr 32  Uchwała Nr III/11/2014 rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2015

altZałącznik nr 33  Uchwała RIO nr Si.428.2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wiloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2015-2024

altZałącznik nr 34  Uchwała RIO nr Si.429.2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie opinii o przedłozonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2015

altZałącznik nr 35  Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Miasta łaskarzew z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budzetu miasta

alt Załącznik nr 36 Opinia RIO o wukonaniu budżetu za 2014 r.

alt Załącznik nr 37 Informacja z wykonania planu finansowego za rok 2014 DPT "Bajka"

 altZałącznik nr 38 Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. DPT "Bajka"

alt Załącznik nr 39 Informacja z wykonania planu finansowego za rok 2014 Biblioteka

alt Załącznik nr 40 Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. Biblioteka

alt Załącznik nr 41 Informacja z wykonania budżetu gminy, planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2015 r.

 altZałącznik nr 42 Informacja z wykonania planu finansowego SPZOZ w Łaskarzewie za I półrocze 2015 r.

alt Załącznik nr 43 Zarządzenie OR.0050.11.2015 Zastepcy Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2014 rok

alt Załącznik nr 44 Zarządzenie OR.0050.33.2015 Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łaskarzew, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2015 r.

Załącznik nr 45 Planowane i zrealizowane inwestycje na dzień 20.10.2015 r.

alt Załacznik nr 46 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2014 rok- część opisowa

Załącznik nr 47 Informacja o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2014 r.

Załacznik nr 48 Zestawienie wykonanych dochodów budżetowych za 2014 r.

Załącznik nr 49 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2014 r.

Załącznik nr 50 Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2014 r.

Załącznik nr 51 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2014 r.

alt Załącznik nr 52 Informacja o stanie mienia komunalnego za 2014 r.

 

 

altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości Miasta Łaskarzew wraz z towarzyszącą im wodociągową i kanalizacyjną inrastrukturą techniczną

alt Załącznik nr 1-1 do Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości Miasta Łaskarzew wraz z towarzyszącą im wodociągową i kanalizacyjną inrastrukturą techniczną- Protokół przekazania mienia-przepompownie ścieków wraz siecią kanalizacyjną

alt Załącznik nr 1-2 do Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości Miasta Łaskarzew wraz z towarzyszącą im wodociągową i kanalizacyjną inrastrukturą techniczną- Protokół przekazania- oczyszczalnia ścieków

alt Załącznik nr 1-3 do Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości Miasta Łaskarzew wraz z towarzyszącą im wodociągową i kanalizacyjną inrastrukturą techniczną-Protokół przekazania-hydrofornia, ujęcie wody, stacja uzdatniania  wraz z siecią wodociągową

alt Załącznik nr 1-4 do Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości Miasta Łaskarzew wraz z towarzyszącą im wodociągową i kanalizacyjną inrastrukturą techniczną- Protokół przekazania wyposażenia oczyszczalni ścieków

alt Załącznik nr 1-5 do Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości Miasta Łaskarzew wraz z towarzyszącą im wodociągową i kanalizacyjną inrastrukturą techniczną- Dokumentacja fotograficzna

 

 

 

alt Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Miasta Łaskarzew w wysokości 200 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta"- ogłoszenie BZP nr 261854-2015

 

alt Zapytanie ofertowe na " Sprzedaż i dostawa węgla kamiennego do Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"- IBN.ZP.271.1.41.2015

 

alt Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew ul. Przychodnia o dł. 776 mb od km 0+000 do km 0+776"

alt Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łaskarzewie- IBN.ZP.271.5.2015 z dn. 25.08.2015

alt Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew"

pdf button Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łaskarzew - wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego na okres 10 lat, zabudowanych nieruchomości położonych w Łaskarzewie wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną, będących własnością Miasta Łaskarzew

 

 alt Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Odbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej nr 130538W ul. Nadrzeczna w Łaskarzewie o długości 150 mb, od km 0+000 do km 0+150”

 

alt Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00 zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

 

 alt  Protokół z przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gminnej położonej w Łaskarzewie przy ul. Garwolińskiej ozanaczonej jako działka ewidencyjna nr 892/2 o powierzchni 0,0310 ha.

altOgłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gminnej położonej w Łaskarzewie przy ul. Garwolińskiej

 

altZapytanie ofertowe dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO na usługi edukacyjne, na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -„Moja przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych-Materiały edukacyjne

 

 

alt Ogłoszenie o przetargu na " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej"

 

alt Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO na zadanie „Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie ul. Kolejowa 13 w okresie 07.01.2015r. – 31.12.2015r.”

alt Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO na " Usługi edukacyjne, na potrzeby projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych"- Zakup sprzętu

 

alt Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO na " Usługi edukacyjne, na potrzeby projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych"-Sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych

 

alt Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców Łaskarzewa poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kompleksie boisk sportowych"

 

alt Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na " Odbudowę studni kanalizacyjnych oraz odbudowę odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Dabrowskiej i Ścigiennego w Łaskarzewie"

 

alt Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na " Wymianę studni kanalizacyjnych oraz wymianę odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego i Ściegiennego w Łaskarzewie"

 

alt Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Sprzedaż i dostawę węgla kamiennnego do Zespołu Szkół nr 1 w Łaskarzewie"

 

alt Zapytanie ofertowe IBN.ZP.271.1.38.2014

alt Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego IBN.ZP.271.1.38.2014

alt Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego IBN.ZP.271.1.38.2014

alt Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego IBN.ZP.271.1.38.2014

alt Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego IBN.ZP.271.1.38.2014

alt Wzór umowy do zapytania ofertowego IBN.ZP.271.1.38.2014

alt Załącznik do umowy do zapytania ofertowego IBN.ZP.271.1.38.2014

 

alt Zapytanie ofertowe IBN.ZP.271.1.37.2014

alt Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego IBN.ZP.271.1.37.2014

altZałącznik nr 2do zapytania ofertowego IBN.ZP.271.1.37.2014

altZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego IBN.ZP.271.1.37.2014

altZałącznik nr 4 do zapytania ofertowego IBN.ZP.271.1.37.2014

altWzór umowy do zapytania ofertowego IBN.ZP.271.1.37.2014

altZaŁącznik do umowy do zapytania ofertowego IBN.ZP.271.1.37.2014

 

alt Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Targowej i Zagrodowej"

 alt Zmiana 2 ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Targowej i Zagrodowej"

alt Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Targowej i Zagrodowej"- 2 ogłoszenie

 

alt Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez  budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej"

alt Sprostowanie ws. wadium

 alt Zapytanie ofertowe na " Przebudowę studni kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ulicy Alejowej i  Ściegiennego w Łaskarzewie"

pdf button Przedmiar do zapytania ofertowego na " Przebudowę studni kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ulic Alejowej i Ściegiennego w Łaskarzewie"

pdf button Materiały do zapytania ofertowego na " Przebudowę studni kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ulic Alejowej i Ściegiennego w Łaskarzewie"

pdf button Mapa do zapytania ofertowego na " Przebudowę studni kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ulic Alejowej i Ściegiennego w Łaskarzewie"

alt Zapytanie ofertowe na " Dostawę instrumentów dla orkiestry dętej w Łaskarzewie"

alt Ogłoszenie o przetargu n ieograniczonym na " Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łaskarzew"

alt Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa ulic- dróg gminnych w mieście Łaskarzew"

alt Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na " Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na pokrycie planowanego deficytu na zadanie pod nazwą Budowa dróg gminnych: 15 Sierpnia, 550 Lecia, Solidarności, Kwiatowa, Pamięci Wanat, Jagiełły, Kopernika, Biskupa Łaskarza, Lipowa

alt Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na " Przebudowę ulicy Klonowej w Łaskarzewie"

alt Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę pomieszczeń SPZOZ w Łaskarzewie"

alt Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na " Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie ul. Kolejowa 13 w okresie 07.01.2014-31.12.2014r.

altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na " Usługi konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stanowiących własność Miasta Łaskarzew"

altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na " Przebudowę pomieszczeń Domu Pracy Twórczej w Łaskarzewie

 altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Przebudowa drogi gminnej Nr 130509W ul. Chopina w Łaskarzewie na odcinku w km 1+198 - 1+515”

altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Przebudowa ul. Chopina w Łaskarzewie na odcinku w km 0+288 - 0+938”

altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Sprzedaż i dostawę wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew w ramach realizacji projektu Dziecięca akademia przyszłości"

altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na USŁUGI KONSERWACJI I EKSPOLATACJI OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ HYDROFORNI I SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACYJNEJ STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ  MIASTA ŁASKARZEW

altOgłoszenie o zmianie ogłoszenia na ""Zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu - Dziecięca akademia przyszłości -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu - Dziecięca akademia przyszłości -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szk

altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Sprzedaż i dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych na terenie Miasta Łaskarzew "

altOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na " Termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"

altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"

altOgłoszenie o przetargu na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 350000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie pod nazwą Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie

altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na " Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łaskarzew"

altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowę i zagospodarowanie terenu placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"

altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Usługi konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stanowiących własność miasta Łaskarzew"

altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Usługi konserwacji i eksploatacji obiektów i urządzeń hydroforni i sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stanowiących własność miasta Łaskarzew"

altOgłoszenie o zamówieniu- dostawa w trybie przetargu nieograniczonego na "Sprzedaż i dostawę pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew"

altOGŁOSZENIE wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu nieograniczonego

altOgłoszenie o przetargu na "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie"

altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Sprzedaż i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew w ramach z realizacji projektu nr POKL.09.01.02 - 14-330/11 pn. In

altOgłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Miasta Łaskarzew

altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na " Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt "Indywidualizacja nauczania w Łaskarzewie" POKL.09.01.02-14-330/11 w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych dla któryc

altOGŁOSZENIE POWIĄZANE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA " Wykonanie lokalnej sieci komputerowej lan oraz serwerowni wraz z wyposażeniem stanowiące część projektu e- Łaskarzew"

altOGŁOSZENIE POWIĄZANE DOTYCZĄCE PRZETARGU NA " Wykonanie lokalnej sieci komputerowej lan oraz serwerowni wraz z wyposażeniem stanowiące część projektu e- Łaskarzew"

altOgłoszenie o przetargu niograniczonym na zadanie Wykonanie lokalnej sieci LAN oraz serwerowni wraz z wyposażeniem" stanowiącym część projektu pod nazwą e- Łaskarzew 1

altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przywrócenie hali sportowej centrum sportu i rekreacji"

altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Sprzedaż i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew w ramach z realizacji projektu nr POKL.09.01.02 - 14-330/11 pn. In

altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt. "indywidualizacja nauczania w Łaskarzewie" pokl.09.01.02-14-330/11 w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych, dla

altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na e-Łaskarzew

altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na " Przywrócenie hali sportowej fuknkcji centrum sportu i rekreacji"

altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Sprzedaż i dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Łaskarzew.

altOGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

altogłoszenie o przetargu Sprzedaż i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew w ramach z realizacji projektu nr POKL.09.01.02 - 14-330/11 pn. "Indywidualizacja na

altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na ,, Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości: 123992,00 PLN

altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości: 598322,00 PLN

altZawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr IBN ZP- 271/14/2011

altOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ,,Sprzedaż i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych"

altOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W ŁASKARZEWIE POKL.09.01.02-14-330/11 W ROKU SZKOLNYM 2011-2012 W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO ŁASKARZEW.

altOGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

alt OGŁOSZENIE - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący zabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna na 754, położona w Łaskarzewie przy ul. Chopina 11

altOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na "Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji"

altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym - "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew"

altOgłoszenie o przetargu nieograniczonym zadanie pn.: "BUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Nr 2 W ŁASKARZEWIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA"

altOGŁOSZENIE O PRZTARGU NIEOGRANICZONYM na Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 przy Zespole Szkół nr 2 w Łaskarzewie

altOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na dzierżawę na okres 15 lat, zabudowanych nieruchomości położonych w Łaskarzewie wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną, będących własnością Miasta Łaskarzew.

altOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 320.000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji.

altOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 660000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa boiska sportowego ORLIK przy ZS Nr2 w Łaskarzewie w ramach programu Moje b

altOGŁOSZENIE - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego na okres 15 lat, zabudowanych nieruchomości położonych w Łaskarzewie wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną

altINFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

altOGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

altOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA "Remont częściowy ul. Sportowej na odcinku 300 mb od ul. Garwolińskiej do ul. Hallera w Łaskarzewie"

altOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA "Modernizację nawierzchni ulicy Przychodniej w Łaskarzewie"

altOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA "Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Łaskarzew w okresie 15.04.2011 r. - 31.12.2011 r."

altZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

altZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

altOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA "Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Łaskarzew w okresie 01.04.2011 r. - 31.12.2011 r."

altOGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

altOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA "Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Łaskarzew w okresie 01.03.2011 r. - 31.12.2012 r."

altOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA ŁASKARZEW ORAZ ADMINISTROWANIE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE WYSYPISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ŁASKARZEWIE W OKRESIE 04.03.2011r. - 31.12.2012r "

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:test test222
Created by: Administrator systemu
Created: 2011-02-15 14:37:51
Published by: Administrator systemu
Published: 2011-02-15 14:37:51
Visits: 27276
Changelog