Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Prawo lokalne >> Uchwały Rady >> Uchwały Rady Miasta 2010-2014

Uchwały

altUchwała Nr I/1/2010 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta

altUchwała Nr I/2/2010 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 02 grudnia 2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew

altUchwała Nr I/3/2010 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składu stałych komisji Rady Miasta w Łaskarzewie

altUchwała Nr III/4/2010 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010

altUchwała Nr III/5/2010 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi,podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego i regulaminu przyznawania dotacj

altUchwała Nr III/6/2010 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łaskarzew

altUchwała Nr III/7/2010 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miasta

altUchwała Nr III/8/2010 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta

altUchwała Nr III/9/2010 Rady miasta łaskarzew z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diety członków Rady Miasta i Komisji

altUchwała Nr III/10/2010 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2010 Rady Miasta Łaskarzew w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej

altUchwała Nr III/11/2010 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Łaskarzewie w 2011r.

altUchwała Nr III/12/2010 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2011 roku oraz zwolnień w tym podatku

altUchwała Nr III/13/2010 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprwie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzew w 2011r.

altUchwała Nr IV/14/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwałenia budżetu miasta na rok 2011

altZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2011

altZałącznik Nr 2 do Uchwały Nt IV/14/2011

altZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/14/2011

altZałacznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/14/2011

altZałącznik Nr 5 do Uchwałay Nr IV/14/2011

altZałącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/14/2011

altZałącznik do Uchwały Nr IV/14/2011

altZałącznik do Uchwały Nr IV/14/2011

altUchwała Nr IV/15/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2011-2021

altUchwała Nr IV/16/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

altUchwała Nr IV/17/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2011-2021

altUchwała Nr IV/18/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Łaskarzew na 2011 rok

altUchwała Nr IV/19/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta w Łaskarzewie

altUchwała Nr IV/20/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty wierzytelności wobec Miasta Łaskarzew i jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężn

altUchwała Nr IV/21/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściow

altUchwała Nr V/22/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

altUchwała Nr V/23/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta

altUchwała Nr V/24/2011 Rady Miasta Łaskarzew w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

altUchwała Nr V/25/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie niedoboru budżetu miasta, występującego w ciągu roku

altUchwała Nr V/26/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2011-2021

altZałącznik do Uchwały Nr V/26/2011

altUchwała Nr V/27/2011 Rady Miasta ŁAskarzew z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

altUchwała Nr V/28/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie niedoboru budżetu miasta, występującego w ciągu roku

altUchwała Nr V/29/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2011-2021

altZałącznik do Uchwały Nr V/29/2011

altUchwała Nr V/30/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/194/2010 Rady Miasta ŁAskarzew z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie Planu Odnowy Miasta Łaskarzew w latach 2010-2017

altUchwała Nr V/31/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie udostępnienia hali sportowej przy ulicy Kusocińskiego 10 w Łaskarzewie do korzystania wszytkim mieszkańcom Miasta Łaskarzew

altUchwał Nr V/32/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym, części gruntu działki nr 183/3 położonej w Łaskarzewie przy ul. Wolskiej

altUchwała Nr V/33/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie cofnięcia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego

altUchwała Nr VI/34/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

altUchwała Nr VI/35/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łaskarzew

altUchwała Nr VI/36/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustanowienia kierunku działania Burmistrza Miasta Łaskarzew w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w Mieście Łaskarzew

altUchwała Nr VI/37/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2011r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew

altUchwała Nr VI/38/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew

altUchwała Nr VI/39/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie

altUchwała Nr VI/40/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustanowienia kierunku działania Burmistrza Miasta Łaskarzew w zakresie gospodarki mieszkaniowym zasobem Miasta Łaskarzew

altUchwała Nr VI/41/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łaskarzew

altUchwała Nr VI/42/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości

altUchwała Nr VI/43/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne Miasta Łaskarzew w czasie przekraczajacym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu

altUchwała Nr VI/44/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przystąpienia Miasta Łaskarzew do Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań ,,Razem bezpieczniej"

altUchwała Nr VI/45/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Przepisów p/p i ochrony Środowiska Rady Miasta Łaskarzew

altUchwała Nr VII/46/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego"

altUchwała Nr VII/47/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

altUchwała Nr VII/48/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2011-2021

altUchwała Nr VII/49/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łaskarzew na lata 2011-2032"

altZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/49/2011

altUchwała Nr VII/50/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadze

altUchwała Nr VII/51/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za składowanie 1 Mg odpadów na Miejskim Wysypisku Odpadów Komunalnych w Łaskarzewie

altUchwała Nr VII/52/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie

altUchwała Nr VII/53/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 Miejskiej Gospodarki Komunalnej w Łaskarzewie - Gospodarstwa Pomocniczego w Urzędzie Miasta Łaskarzew

altUchwała Nr VII/54/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łaskarzew

altUchwała Nr VII/55/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowtnej w Łaskarzewie

altUchwała Nr VII/56/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony 10 lat w celu wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

altUchwała Nr VII/57/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne Miasta Łaskarzew w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację pro

altUchwała Nr VII/58/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Budownictwa, Mieszkalnictwa, Przemysłu, Handlu i Usług oraz Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kul

altUchwała Nr VIII/59/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

altUchwała Nr VIII/60/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2011-2021

altUchwała Nr VIII/61/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Łaskarzew

altUchwała Nr X/62/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

altUchwała Nr X/63/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej miasta na lata 2011-2021

altUchwała Nr X/64/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Łaskarzew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010r.

altUchwała Nr X/65/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010r.

altUchwała Nr X/66/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łaskarzew, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o prze

altUchwała Nr X/67/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łaskarzew

altUchwała Nr X/68/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników

altUchwała Nr XI/69/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

altUchwała Nr XI/70/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2011-2021

altUchwała Nr XI/71/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łaskarzew

altUchwała Nr XI/72/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków

altUchwała Nr XI/73/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

altUchwała Nr XI/74/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunaln

altUchwała Nr XI/75/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Łaskarzew

altUchwała Nr XI/76/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Łaskarzew

altUchwała Nr XI/77/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Łaskarzew

altUchwała Nr XII/78/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

altUchwała Nr XII/79/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011- 2021

altUchwała Nr XII/80/2011 Rady Miasta Łaskarzew zdnia 28 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na poddanie się egzekucji.

altUchwała Nr XII/81/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012- 2015

altUchwała Nr XII/82/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki prac

altUchwała Nr XII/83/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego " Indywidualizacja nauczania w Łaskarzewie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013 (Priorytet

altUchwała Nr XII/84/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoś

altUchwała Nr XII/85/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011r. w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zada

altUchwała XII/86/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 wrzesnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwju sportu przez Miasto Łaskarzew

altUchwała XII/87/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Łaskarzew

altUchwała Nr XII/88/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łaskarzew

altUchwała Nr XII/89/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/28/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie niedoboru budżetu

altUchwała Nr XIII/90/2011 Rady miasta Łaskarzew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

altUchwała Nr XIII/91/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętrych pożyczek i kredytƒ

altUchwała Nr XIII/92/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

altUchwała Nr XIII/93/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2011- 2022

altUchwała Nr XIII/94/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

altUchwała Nr XIII/95/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2011 rok

altUchwała Nr XIII/96/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Łaskarzewie

altUchwała Nr XIII/97/2011 Rady Miasta w ŁAskarzewie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzew w 2012 roku oraz zwolnień w tym podatku

altUchwała Nr XIII /98 /2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzew w 2012 roku.

altUchwała Nr XIII/99/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości

altUchwała Nr XIII/ 100 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości

altUchwała Nr XIII/101/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

altUchwała Nr XIII/102/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie nabycia mieruchomości.

altUchwała Nr XIII/103/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące

altUchwała Nr XIV/104/2011 Rady Miasta w łaskarzewie z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/91/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowa

altUchwała Nr XIV/105/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/92/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

altUchwała Nr XIV/106/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/93/2011 rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2011- 2022

altUchwała Nr XIV/107/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie spłaty zobowiązań z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

altUchwała Nr XIV/108/2011 Rady Miasta w Łaskrzewie z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu

altUchwała Nr XIV/109/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

altUchwała Nr XIV/110/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2011- 2022

altUchwała Nr XV/111/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011.

altUchwała Nr XV/112/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011- 2022.

altUchwała Nr XV/113/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2012

altUchwała Nr XV/114/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej miasta na lata 2012- 2022

altUchwała Nr XV/115/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały XII/103/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przeksz

altUchwała Nr XV/116/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia Miasta ŁAskarzew do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz

altUchwała Nr XV/117/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łaskarzew.

altUchwała Nr XV/118/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łaskarzew na lata 2012- 2016

altUchwała Nr XV/119/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta ŁAskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

altUchwała Nr XV/120/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Łaskarzew

altUchwała Nr XV/121/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta w Łaskarzewie w 2012r.

altUchwała Nr XVI/122/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

altUchwała Nr XVI/123/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2012- 2022

altUchwała Nr XVI/124/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

altUchwaŁa Nr XVI/125/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie

altUchwała Nr XVI/126/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w zakresie wskazanym we wniosku Radnych Rady Miasta Łaskarzew z dnia 9 grudnia 2011

altUchwała Nr XVI/127/2012 Rady Miasta ŁAskarzew z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Łaskarzew na 2012 rok

altUchwała Nr XVII/128/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie niedoboru budżetu miasta występującego w ciągu roku.

altUchwała Nr XVII/129/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.

altUchwała Nr XVII/130/2012 rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2012-2022.

altUchwała Nr XVII/131/2012 Rady Miasta ŁAskarzew z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Budownictwa, Mieszkalnictwa, Przemysłu, Handlu i Usług oraz Komisji Rewizyjnej.

altUchwała Nr XVII/132/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego i

altUchwała Nr XVII/133/2012 rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zgłoszenia wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu Garwolińskiego o nadanie tytułu honorowego- "Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego"

altUchwała Nr XVII/134/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie.

altUchwała Nr XIX/135/2012 rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 maja 2012 r w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie

altUchwała Nr XIX/136/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 maja 2012 w sprawie nadania Regulaminu Targowiska w Łaskarzewie

altUchwała Nr XIX/137/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 maja 2012 w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łaskarzew- UCHYLONA

altUchwała Nr XIX/138/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 maja 2012 r w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012

altUchwała Nr XIX/139/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012

altUchwała Nr XXI/140/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Łaskarzew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.

altUchwała Nr XXI/141/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.

altUchwała Nr XXI/142/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/136/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Targowiska w Łaskarzewie.

altUchwała Nr XXI/143/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/137/2012 z dnia 30 maja 2012 r. Rady Miasta Łaskarzew w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zb

altUchwała Nr XXI/144/2012 rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawiezatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 15 lipca 2012 r. do 14 lipca 2013 r.

altUchwała Nr XXI/145/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012

altUchwała Nr XXI/146/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2012-2020.

altUchwała Nr XXII/147/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 5 września 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości

altUchwała Nr XXII/148/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 5 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012

altUchwała Nr XXII/149/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 5 września 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2012-2022

altUchwała Nr XXII/150/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 5 września 2012 roku w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny

altUchwała Nr XXII/151/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 5 września 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaskarzew na 2012 rok

altUchwała Nr XXII/152/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 5 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie wydatków Komendy Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu związanych z zakupem pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiato

altUchwała Nr XXII/153/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 5 września 2012 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie

altUchwała Nr XXIII/154/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta

altUchwała Nr XXIII/155/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012

altUchwała Nr XXIII/156/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2012-2022

altUchwała Nr XXIV/157/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 października 2012 r w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012

altUchwała Nr XXIV/158/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 października 2012 r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2012-2022

altUchwała Nr XXIV/159/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 października 2012 r w sprawieustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz ni

altUchwała Nr XXIV/160/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 października 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zazwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorni

altUchwała Nr XXIV/161/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 października 2012 r. w sprawie okręgów wyborczych

altUchwała Nr XXV/162/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Garwolinie z dnia 11 października 2012 r.

altUchwała Nr XXV/163/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012

altUchwała Nr XXV/164/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2012-2022

altUchwała NrXXV/165/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Łaskarzewie

altUchwała Nr XXV/166/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie

altUchwała Nr XXV/167/2012 rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzew w 2013 roku oraz zwolnień w tym podatku

altUchwała Nr XXV/168/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzew w 2013 roku

altUchwała Nr XXV/169/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok

altUchwała Nr XXV/170/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta w Łaskarzewie w 2013 roku

altUchwała Nr XXV/171/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Łaskarzew

alt Załącznik do Uchwały Nr XXV/171/2012 Statut Miasta Łaskarzew- Tekst jednolity

altUchwała NR XXV/172/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zbycia (sprzedaży) nieruchomości

altUchwała Nr XXV/173/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące osobom f

altUchwała Nr XXVI/174/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012

altUchwała Nr XXVI/175/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2012-2022

altUchwała Nr XXVI/176/2012 rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Łaskarzew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

altUchwała Nr XXVI/177/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

altUchwała Nr XXVI/178/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

altUchwała Nr XXVI/179/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

altUchwała Nr XXVI/180/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów w zami

altUchwała Nr XXVI/181/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzi

altUchwała Nr XXVI/182/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Łaskarzew na rok 2013

altUchwała Nr XXVII/183/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012

altUchwała Nr XXVII/184/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2012-2022

altUchwała Nr XXVII/185/2012 rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2013

altUchwała Nr XXVII/186/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2013-2022

pdf button    Uchwała Nr XXVIII/187/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie

pdf buttonUchwała Nr XXIX/188/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie

pdf button Uchwała Nr XXIX/189/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew

pdf button Uchwała Nr XXIX/190/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Łaskarzew publicznych przedszkoli

pdf button Uchwała Nr XXIX/191/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Łaskarzew

pdf button Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Łaskarzew

pdf button Uchwała Nr XXX/193/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Garwolińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1325W Garwolin- Ruda Talubska- Łaskarzew- Polik- Maciejowice (ul. Garwolińska, miasto Łaskarzew)"

pdf button Uchwała Nr XXX/194/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2013-2022

 pdf button Uchwała Nr XXX/195/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 20 marca 20123 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok.

pdf button Uchwała Nr XXX/196/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24   kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012.

pdf button Uchwała Nr XXX/197/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

pdf button Uchwała Nr XXX/198/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaskarzew na 2013 rok

pdf button Uchwała Nr XXX/199/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łaskarzew

pdf button Uchwała Nr XXXI/200/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

pdf button Uchwała Nr XXXI/201/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

pdf button Uchwała Nr XXXI/202/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

pdf button Uchwała Nr XXXI/203/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

pdf button Uchwała Nr XXXI/204/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

pdf button Uchwała Nr XXXI/205/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

pdf button Uchwała Nr XXXI/206/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

pdf button Uchwała Nr XXXI/207/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

pdf button Uchwała Nr XXXI/208/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości

pdf button Uchwała Nr XXXI/209/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości

pdf button Uchwała Nr XXXI/210/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/85/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

pdf button Uchwała Nr XXXI/211/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaskarzew na 2013 rok.

pdf button Uchwała Nr XXXI/212/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/195/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.

pdf button Uchwała Nr XXXI/213/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2013-2022.

pdf button Uchwała Nr XXXI/214/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok.

pdf button Uchwała Nr XXXI/215/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Garwolińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice (ul. Garwolińska, miasto Łaskarzew)"

pdf button Uchwała Nr XXXI/216/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zgłoszenia wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu Garwolińskiego o nadanie tytułu honorowego- "Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego".

pdf button Uchwała Nr XXXI/217/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie.

pdf button Uchwała Nr XXXI/218/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łaskarzewie.

pdf button Uchwała Nr XXXI/219/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/171/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miasta Łaskarzew.

pdf button Uchwała Nr XXXII/220/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 czerwca 2013 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

pdf button Uchwała Nr XXXIII/221/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Łaskarzew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.

pdf button Uchwała Nr XXXIII/222/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

pdf button Uchwała Nr XXXIII/223/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łaskarzew.

pdf button Uchwała Nr XXXIII/224/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta.

pdf button Uchwała Nr XXXIII/225/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta.

pdf button Uchwała Nr XXXIII/226/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2013-2022.

pdf button Uchwała Nr XXXIII/227/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.

pdf button Uchwała Nr XXXIII/228/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Łaskarzew na lata 2013-2027

pdf button Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/228/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Łaskarzew na lata 2013-2027

pdf button Uchwała Nr XXXIII/229/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

pdf button Uchwała Nr XXXIII/230/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie oraz upoważnienia dla przeprowadzających kontrolę.

pdf button Uchwała Nr XXXIV/231/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/224/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta.

pdf button Uchwała NR XXXIV/232/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/225/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta.

pdf buttonUchwała Nr XXXIV/233/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta.

pdf button Uchwała Nr XXXIV/234/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta.

pdf buttonUchwała Nr XXXIV/235/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2013-2022.

pdf button Uchwała Nr XXXIV/236/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.

pdf buttonUchwała Nr XXXIV/237/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki okreslone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Łaskarzew.

pdf button Uchwała Nr XXXIV/238/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Łaskarzewie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"- Projekt systemowy "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych", realizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

pdf button Uchwała Nr XXXIV/239/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 19lipca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieal nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf button Uchwała Nr XXXIV/240/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie oraz upoważnienia dla przeprowadzających kontrolę.

pdf button Uchwała Nr XXXIV/241/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Łaskarzew na lata 2013-2027.

pdf button Uchwała Nr XXXIV/242/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Łaskarzew na lata 2013-2027.

pdf button Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/242/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Łaskarzew na lata 2013-2027

pdf button Uchwała Nr XXXV/243/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 września 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne Miasta Łaskarzew w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

pdf button Uchwała Nr XXXV/244/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 września 2013 roku w sprawie partycypacji Miasta Łaskarzew w wykonaniu zadania realizowanego w Gminie Łaskarzew polegającego na przebudowie drogi gminnej

pdf button Uchwała Nr XXXV/245/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 września 2013 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/234/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budzetu miasta.

pdf buttonUchwała Nr XXXV/247/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2013-2022.

pdf button Uchwała Nr XXXV/248/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.

pdf button Uchwała Nr XXXV/249/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 września 2013 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia oraz formy gospodarki komunalnej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

pdf button Uchwała Nr XXXV/250/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 września 2013 roku uchylająca uchwałę Rady Miasta w Łaskarzewie Nr VII/56/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony 10 lat w celu wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

pdf button Uchwała Nr XXXVI/251/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2013-2022

pdf button Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/251/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2013-2022

pdf buttonZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/251/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2013-2022

pdf button Uchwała Nr XXXVI/252/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 październiak 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013

pdf button  Uchwała Nr XXXVI/254/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2013 roku w sprawie opłat za usługi dodatkowe świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie

pdf button Uchwała Nr XXXVI/255/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie

pdf button Uchwała Nr XXXVI/256/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzew w 2014 roku oraz zwolnień w tym podatku

pdf button Uchwała Nr XXXVI/257/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzew w 2014 roku.

pdf button Uchwała Nr XXXVI/258/2013 rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 rok.

pdf buttonUchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew

pdf button Uchwała Nr XXXVII/260/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew

pdf button Uchwała Nr XXXVII/261/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2013-2022

pdf button Uchwała Nr XXXVII/262/2013 rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013

pdf button Uchwała Nr XXXVII/263/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zamiaru i przyczyn połączenia samorządowych instytucji kultury

pdf button Uchwała Nr XXXVII/264/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie zbiornika wodnego na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia

pdf button Uchwała Nr XXXVII/265/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Łaskarzewie

pdf button Uchwała Nr XXXVII/266/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę XXXVI/256/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2014 oraz zwolnień w tym podatku

pdf button Uchwała Nr XXXVII/267/2013 Rady Miasta Łaskarzewz dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXVI/257/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzew w 2014 r.

pdf button Uchwała Nr XXXVII/268/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wystąpienia Miasta Łaskarzew ze stowarzyszenia gmin Związek Miast Polskich

 pdf button Uchwała Nr XXXVIII/269/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2013-2022.

 pdf button Uchwała Nr XXXVIII/270/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013

pdf button Uchwała Nr XXXVIII/271/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013

pdf button Uchwała Nr XXXVIII/272/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2014-2021

pdf button Uchwała Nr XXXVIII/273/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2013 r.  w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2014.

pdf button Uchwała Nr XXXVIII/274/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Przepisów p/p i Ochrony Środowiska Rady Miasta Łaskarzew

pdf button Uchwała Nr XXXVIII/275/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

pdf button Uchwała Nr XXXVIII/276/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta w Łaskarzewie w 2014 r.

pdf button Uchwała Nr XXXVIII/277/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta w Łaskarzewie w 2014 r.

pdf button Uchwała Nr XXXIX/278/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie plnowanego deficytu budżetu miasta.

pdf buttonUchwała Nr XXXIX/279/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2014-2024.

pdf button Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/279/2014- WPF

pdf button Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/279/2014-Wykaz przedsięwzięć do WPF

pdf button Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/279/2014- Objaśnienia do WPF

pdf button Uchwała Nr XXXIX/280/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014

pdf buttonUchwała Nr XXXIX/281/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Miasta Łaskarzew "Placówka Wsparcia Dziennego przy Zespole Szkół nr 1"

pdf button Uchwała Nr XXXIX/282/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Miasta Łaskarzew "Placówka Wsparcia Dziennego przy Zespole Szkół nr 2"

pdf button Uchwała Nr XXXIX/283/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020

pdf button Uchwała Nr XXXIX/284/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

pdf button Uchwała Nr XXXIX/285/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub żywności

pdf button Uchwała Nr XXXIX/286/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenia Miasta łaskarzew na 2014 rok

pdf button Uchwała Nr XXXIX/287/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf button Uchwała Nr XL/288/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości

pdf button Uchwała Nr XL/289/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości

pdf button Uchwała Nr XL/290/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Łaskarzew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.

pdf button Uchwała Nr XL/291/2014 Rady Miasta Łaskarzew z zdnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

pdf button Uchwała Nr XL/292/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2014-2024.

pdf button Uchwała Nr XL/293/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.

pdf button Uchwała Nr XL/294/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

pdf button Uchwała Nr XL/295/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego pomiędzy Miastem Łaskarzew a Województwem Mazowieckim Liderem Projektu w celu realizacji projektu pn.: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- "Moja przyszłość"

pdf button Uchwała Nr XL/296/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

pdf button Uchwała Nr XLI/297/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2014-2024

pdf button Uchwała Nr XLI/298/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014

pdf button Uchwała Nr XLII/299/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2014-2024

pdf button Uchwała Nr XLII/300/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014

pdf button Uchwała Nr XLII/301/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 września 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Łaskarzew

pdf button Rozstrzygnięcie Nadzorcze stwierdzające nieważność Uchwały Nr XLII/301/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 września 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Łaskarzew

pdf button Uchwała Nr XLII/302/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 września 2014 roku w sprawie nadania nazwy rondu

pdf button Uchwała Nr XLIII/303/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2014-2024

pdf button  Uchwała Nr XLIII/304/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014

pdf button Uchwała Nr XLIII/305/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szcegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

pdf button Uchwała Nr XLIII/306/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Łaskarzewie

pdf button Uchwała Nr XLIII/307/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie

pdf button Uchwała Nr XLIII/308/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie

pdf button Uchwała Nr XLIII/309/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzew w 2015 roku oraz zwolnień w tym podatku

pdf button Uchwała Nr XLIII/310/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzew w 2015 roku

pdf button Uchwała Nr XLIII/311/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:Eliza Mikusek
Created by: Paweł Wachnicki
Created: 2011-02-11 15:19:09
Published by: Paweł Wachnicki
Published: 2011-02-11 15:19:09
Visits: 9729
Changelog