2014- Zarządzenia Burmistrza

Print

2014

alt Zarządzenie Nr OR.0050.1.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.2.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla poszczególnych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łaskarzew w 2014 r.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.3.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2014 r.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.4.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2014-2021.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.5.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 24 stycznia 2014 r w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.6.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.21.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu o nazwie: "E-Łaskarzew" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

alt Zarządzenie Nr OR.0050.7.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy- Referent ds. księgowości.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.8.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny kandydatów na stanowisko Animator- Moje boisko- Orlik 2012.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.9.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w roku 2014.

altZarządzenie Nr OR.0050.10.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.11.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.12.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.13.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZOZ w Łaskarzewie za rok 2013.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.14.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.15.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew w zamian za święto przypadające w sobotę w 2014 r.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.16.2014 Burmistrza Miasta łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014

alt Zarządzenie Nr OR.0050.17.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.18.2014 Burmistrza Miasta łaskarzew z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zmian w budzecie miasta na rok 2014.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.19.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej w Łaskarzewie upoważnienia do prowadzenia postepowania w sprawach o zasiłki dla opiekunow, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.20.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.21.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.22.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.23.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2014-2024.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.24.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.25.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji przygotowującej dokumenty niezbędne do wniosku o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

alt Zarządzenie Nr OR.0050.26.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.27.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łaskarzew, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2014 roku.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.28.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.29.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.30.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru i udziału w projekcie pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- "Moja przyszłość", finansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Mazowieckiego.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.30.1.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla operacji dokonywanych w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja Przyszłość " finansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Mazowieckiego.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.31.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 września 2014 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.32.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.

 alt Zarządzenie Nr OR.0050.33.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 3 października 2014 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew w zamian za święto przypadające w sobotę w 2014 roku

alt Zarządzenie OR.0050.34.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014

alt Zarządzenie Nr OR.0050.35.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia Pani Iwony Kozieł- jako osoby pełniącej obowiązki Sekretarza Miasta Łaskarzew do czasu nawiązania stosunku pracy z Sekretarzem Miasta Łaskarzew w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami

alt Zarządzenie Nr OR.0050.36.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2014 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

alt Zarządzenie Nr OR.0050.37.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2014 r. w sprawie powierzenia Pani Iwonie Kozieł- jako osobie pełniącej obowiązki Sekretarza Miasta Łaskarzew do czasu nawiązania stosunku pracy z Sekretarzem Miasta Łaskarzew w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami, prowadzenia niektórych spraw Miasta Łaskarzew

altZarządzenie Nr OR.0050.38.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia gospodarki finansowej Urzędu Miasta Łaskarzew

alt Zarządzenie Nr OR.0050.39.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2015-2024

alt Zarządzenie Nr OR.0050.40.2014 Burmistrza Miasta łaskarzew z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2015

alt Zarządzenie Nr OR.0050.41.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014

alt Zarządzenie Nr OR.0050.43.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.44.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej

alt Zarządzenie Nr OR.0050.45.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Łaskarzew według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.46.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.

alt Zarządzenie Nr OR.0050.48.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew

alt Zarządzenie Nr OR.0050.49.2014 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta Łaskarzew oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Łaskarzew i składania oświadczeń w imieniu Miasta Łaskarzew

 

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Paweł Wachnicki
Created: 2014-01-13 18:36:33
Published by: Paweł Wachnicki
Published: 2014-01-13 18:37:24
Visits: 9937
Changelog