Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Prawo lokalne >> Zarządzenia Burmistrza >> 2016

2016 Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaskarzew

pdf button Zarządzenie Nr OR.0050.1.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2016 roku.

pdf button Zarządzenie Nr OR.0050.2.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwrtym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2016 roku.

pdf button Zarządzenie Nr OR.0050.3.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla poszczególnych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łaskarzew w 2016 r.

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.4.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.45.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.5.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.6.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.7.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2016 roku

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.8.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.9.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego - Programu " Rodzina 500 plus"

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.10.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do oddział przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym jest Miasta Łaskarzew

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.11.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.12.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.13.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej gimnazjum, dla którego organem prowadzącym, jest Miasto Łaskarzew

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.14.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.15.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Łaskarzew na rok szkolny 2016/2017

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.16.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szcegółowych terminów dokonywania czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowdzonych przez Miasto łaskarzew na rok szkolny 2016/2017

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.17.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.18.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek gotówkowych stałych i jednorazowych pracownikom Urządu Miasta w Łaskarzewie

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.19.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZOZ w Łaskarzewie za 2015 rok

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.20.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.21.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.22.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie upowaznienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.23.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie upowaznienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.24.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.25.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.26.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Publicznego Przedszkola "Leśny zakątek" w Łaskarzewie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.27.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierowników Miejskiej Biblioteki Publicznej i Domu Pracy Twórczej BAJKA w Łaskarzewie

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.29.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie okresowej zmiany godzin pracy Urzędu Miasta Łaskarzew

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.30.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.31.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

pdf button Zarządzenie nr OR.0050.32.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie ul. Alejowa 23

Zarzadzenie nr OR.0050.33.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łaskarzew, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorzadowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2016 roku

Zarzadzenie nr OR.0050.34.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie

Zarzadzenie nr OR.0050.35.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

Zarzadzenie nr OR.0050.36.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie ul. Alejowa 23

Zarzadzenie nr OR.0050.37.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie ul. Alejowa 23

Zarzadzenie nr OR.0050.38.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 21 września 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2016-2024

Zarzadzenie nr OR.0050.39.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

Zarzadzenie nr OR.0050.40.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

Zarzadzenie nr OR.0050.41.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Łaskarzew

Zarzadzenie nr OR.0050.42.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

Zarzadzenie nr OR.0050.43.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Zarzadzenie nr OR.0050.44.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

Zarzadzenie nr OR.0050.45.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Mieście Łaskarzew i jej jednostkach budżetowych

Zarzadzenie nr OR.0050.46.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2017-2024

Zarzadzenie nr OR.0050.47.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017

Zarzadzenie nr OR.0050.48.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

Zarzadzenie nr OR.0050.49.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

Zarzadzenie nr OR.0050.50.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

Zarzadzenie nr OR.0050.52.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Łaskarzew według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Zarzadzenie nr OR.0050.53.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

Zarzadzenie nr OR.0050.54.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łaskarzew, posadowionych w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łaskarzewie oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Paweł Wachnicki
Created: 2016-01-21
Published by: Paweł Wachnicki
Published: 2016-01-21 10:25:41
Visits: 4790
Changelog