Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Strona Główna >> Urząd Miasta >> Załatwianie spraw >> Referat inwestycji, budownictwa, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i rolnictwa

UWAGA AZBEST - OGŁOSZENIE DOT. USUWANIA AZBESTU


                                         URZĄD MIASTA ŁASKARZEW


 
                   08-450 Łaskarzew


                     ul. Duży Rynek 32


tel. 684 52 50


fax. 684 50 97


 


 


                                                                                                      Łaskarzew, dnia 18.04.2011 r.


 


 


 


 


O G Ł O S Z E N I E


dot. usuwania azbestu


 


 


            Uprzejmie informuję mieszkańców Miasta Łaskarzew, że w tut. Urzędzie przyjmowane są wnioski na realizację zadań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest np. eternitu. Dotacja dotyczy: demontażu, transportu i utylizacji.


 


Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Łaskarzew, ul. Rynek Duży 32, 08-450 Łaskarzew w terminie do dnia 27 kwietnia 2011 r.


             Ponadto informuję, że wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszenia,                 do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego zadania.  


 Wniosek wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Miasta Łaskarzew /pok.nr 12,  II piętro) oraz na stronie internetowej www.miasto.laskarzew.pl


 


Informacje na temat składania wniosku można uzyskać pod nr tel. /25/ 684-52-50 wew. 20.


 


 


 


 


 


                                                                                                                                      Burmistrz Miasta Łaskarzew


 


                                                                                                                                        /-/ mgr Lidia Sopel - Sereja


Wniosek o dofinansowanie zadań polegającychna unieszkodliwianiu azbestu

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomośćią na cele budowlane

Zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:test test222
Created by: Administrator systemu
Created: 2011-04-19 09:26:49
Published by: Administrator systemu
Published: 2011-04-19 09:26:49
Visits: 5922
Changelog