Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Inne >> Przetargi >> Protokół z otwarcia ofert

Protokoły z otwarcia ofert

       PROTOKÓŁ z przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łaskarzewie, a oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4485/6 o pow. 0,3665 ha

       Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

       Wykaz osób uprawnionych do wzięcia udziału w organizowany w dniu 22 grudnia 2017r. przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łaskarzewie, a oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4485/6

       Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łaskarzew"

Protokół otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: " Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulcznego na terenie miasta Łaskarzew w okresie od 01.01.2018- 31.12.2018

pdf button Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: " Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Łaskarzew"

 

pdf button Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: " Modernizacja kotłowni na terenie miasta Łaskarzew"

 

pdf button Protokół z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publiczengo w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew ul. Przychodnia o długości 392 mb od km 0+775 do km 1+ 167"

 

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: Pytania i odpowiedzi na pytania do zadania pn. „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Łaskarzew i jego jednostek organizacyjnych w okresie 01.04.2017 r. – 31.03.2020 r.”

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00- zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie

Protokół z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: " Budowa ściezki ekologiczno-edukacyjnej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie"

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: „Budowa instalacji prosumenckich w mieście Łaskarzew”

 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych w Łaskarzewie, ul. Sportowa"

 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: „Program rewitalizacji dla Miasta Łaskarzew”

 Protokół z otwarcia ofert z dnia 28.07.2016 r.  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: " Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie"

 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie" w ramach programu "Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjne”

Protokół z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: " Usługi konserwacji i eksploatacji urządzeń hydroforni i sieci wodociagowej oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej stanowiących własność miasta Łaskarzew"

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu nieobjętym działaniem ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni w ZS Nr 1 w Łaskarzewie

 

Protokół z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łaskarzew”

 

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: Wykonanie systemów oddymiania klatek schodowych w budynku Publicznego Przedszkola "Lesny Zakątek" w Łaskarzewie przy ul. Alejowej 23.

 

Protokół z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: " Sprzedaż i dostawa książek do bibliotek szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie w ramach programu " Książki Naszych Marzeń"

 

 Protokół z otwarcia ofert w postepowaniuu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: " Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 200 000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta"

 

 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew ul. Przychodnia o dł. 776 mb od km 0+000 do km 0 + 776"

 

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: " Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łaskarzewie"

 

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew"

 

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. „Odbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej nr 130538W ul. Nadrzeczna w Łaskarzewie o długości 150 mb, od km 0+000 do km 0+150” 

 

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 273 877,00- zł dla Miasta Łaskarzew na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”

 

 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej"

 

 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia na zadanie „Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie ul. Kolejowa 13 w okresie 07.01.2015r. – 31.12.2015r.”

 

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kompleksie boisk sportwych"

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Odbudowa studni kanalizacyjnych oraz odbudowa odcinków kanalizacji sanitarnej w ulicy Dąbrowskiej i Ściegiennego w Łaskarzewie"

 

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. " Wymiana studni kanalizacyjnych oraz wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej w ulicy Kusocińskiego i Ściegiennego  w Łaskarzewie"

 

Protokół z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Zakup i dostawa węgla kamiennego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie".

 

  Protokół z otwarcia ofert uzupełniających w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość- w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zajęcia prowadzone w Publicznym Gimnazjum przy zespole szkół Nr 1 w Łaskarzewie"

 

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prirytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. zajęcia prowadzone w Publicznym Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie"

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prirytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. zajęcia prowadzone w Publicznym Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 2 w Łaskarzewie"

 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodzników w ulicy Zagrodowej i Targowej"- z dnia 05.09.2014 r.

  Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej"

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łaskarzew"

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Przebudowa ulic- dróg gminnych w mieście Łaskarzew"

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. :Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł dla Miasta Łaskarzew na pokrycie planowanego deficytu na zadanie pod nazwą Budowa dróg gminnych: 15 Sierpnia, 550 lecia, Solidarności, Kwiatowa, Pamięci Wanat, Jagiełły, Kopernika, Biskupa Łaskarza, Lipowa"

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Przebudowa ulicy Klonowej w Łaskarzewie"

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Łaskarzewie"- likwidacja barier arcitektonicznych

 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. '' Dowóz uczniów do zespołu Szkół Nr 2 w okresie od 07.01.2014 do 31.12.2014r.

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew w ra

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "USŁUGI KONSERWACJI I EKSPOLATACJI OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ HYDROFORNI I SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEK

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Sprzedaż i dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Łaskarzew"

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pn. ""Zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu - Dziecięca akademia przyszłości -wyrównywanie szans edukacyjn

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pn. " Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie"

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pn. " Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 350000,00- zł dla Miasta Łaskarzew na sfinansowanie wydatków inwest

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pn. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Budowa i zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie w ramach programu Radosna Szkoła"

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn,: ,,USŁUGI KONSERWACJI I EKSPLOATACJI OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ HYDROFORNI I SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI K

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "USŁUGI KONSERWACJI I EKSPOLATACJI OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ HYDROFORNI I SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZAC

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. " Sprzedaż i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzacym jest Miasto Łaskarzew

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Tremomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Spzredaż i dostawa wyposazenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łas

UZUPEŁNIENIE PROTOKOŁU Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pn. " Wykonanie lokalnej sieci komputerowej lan oraz serwerowni wraz z wyposażeniem" stanowiącym część projektu e- Łaska

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pn. " Wykonanie lokalnej sieci komputerowej lan oraz serwerowni wraz z wyposażeniem"

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pn. " Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji"

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pod nazwą: "Sprzedaż i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pod nazwą e- Łaskarzew

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pod nazwą: "Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt. "indywidualizacja nauczania w Łaska

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pod nazwą "Przywrócenie hali sportowej funkcji centrum sportu i rekreacji"

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pod nazwą "Sprzedaż i dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Łaskarzew.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla wyłonienia wykonawcy zadania pod nazwą ,,Przywrócenie hali sportowej funcji centrum sportu i rekreacji

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew"

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pod nazwą: Budowa i zagospodarowanie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie w ramach programu Radosna Szkoła"

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pod nazwą: "BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU *MOJE BOISKO - ORLIK 2012* PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W ŁASKARZEWI

Protokół z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą "Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Łaskarzew w okresie 01.03.2011 r. - 31.12.2012 r."

Protokół z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą ,, NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA ŁASKARZEW ORAZ ADMINISTROWANIE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE WYSYPISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ŁASKARZEWIE W OKRESIE 04.03.2011r. - 31.12.2012r "

Protokół z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą ,, Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Łaskarzew w okresie 01.04.2011r. - 31.12.2011r.

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Autor:test test222
Dodany przez: Administrator systemu
Data informacji: 2011-02-24 12:27:58
Opublikował: Administrator systemu
Data publikacji: 2011-02-24 12:27:58
Odsłon: 4146
Dziennik zmian