Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Version date: 2020-09-29 14:39:40 Created by: Klaudia Błażejczyk

Zazrądzenie nr OR.0050.1.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2020 roku.

Zarządzenie nr OR.0050.2.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2020 roku.

Zarządzenie nr.OR.0050.3.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2020 roku.

Zarządzenie nr OR.0050.4.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Zarządzenie nr OR.0050.5.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Łaskarzew na rok 2020

Zarządzenie nr OR.0050.6.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Zarządzenie nr OR.0050.7.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. księgowości w Referacie Finansowo - Księgowym w Urzędzie Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.8.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Łaskarzew na rok 2020

Zarządzenie nr OR.0050.9.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr. 45/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.10.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Zarządzenie nr OR.0050.11.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. księgowości w Referacie Finansowo - Księgowym w Urzędzie Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.12.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i obsługi archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.13.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie uchylenia części Zarządzenia Nr OR.0050.10.2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Zarządzenie nr OR.0050.14.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. księgowości w Referacie Finansowo - Księgowym w Urzędzie Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.16.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZOZ w Łaskarzewie za 2019 rok

Zarządzenie nr OR.0050.17.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Zarządzenie nr OR.0050.18.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Zarządzenie nr OR.0050.18a.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zamknięcia stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Mieście Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.19.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Zarządzenie nr OR.0050.20.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Zarządzenie nr OR.0050.22.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Mieście Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.23.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.0050.16.2013 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Łaskarzew, zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łaskarzew nr OR.0050.51.2019 z dnia 31 grudnia 2019

Zarządzenie nr OR.0050.24.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania stałej Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzej noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.25.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie okresowej zmiany pracy Urzędu Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.26.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Zarządzenie nr OR.0050.27.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr OR.0050.14.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat za korzystanie z terenu przy Zespole Szkół nr 2 w Łaskarzewie

Zarządzenie nr OR.0050.28.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Pracy Twórczej "Bajka" w Łaskarzewie

Zarządzenie nr OR.0050.31.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.32.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łaskarzew, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

Zarządzenie Nr OR.0050.34.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Zarządzenie Nr OR.0050.35.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr OR.0050.36.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr OR.0050.37.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr OR.0050.38.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Zarządzenie Nr OR.0050.39.2020 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

 
Back