Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Version date: 2023-06-20 10:53:41 Created by: Paweł Wachnicki

02 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.01.2023 Burmistrz Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2023 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Łaskarzew

Zarządzenie Nr OR.0050.02.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2023 roku w sprawie powierzenia prowadzenia spraw Miasta Łaskarzew oraz udzielenia upoważnień Pani Kamili Licbarskiej - Sekretarzowi Miasta Łaskarzew

Zarządzenie Nr OR.0050.03.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łaskarzewie na kadencję 2023-2025

Zarządzenie Nr OR.0050.04.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.52.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

04 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.05.2023 Burmistrz Miasta Łaskarzew z dnia 04 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2023 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.05.2023

Zarządzenie Nr OR.0050.06.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 04 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w roku 2023 r.

13 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.07.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego ochrony ludności i spraw wojskowych, obsługi Rady Miasta i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym, Spraw Społeczno-Obywatelskich, Promocji i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Łaskarzew

Zarządzenie Nr OR.0050.08.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

Zarządzenie Nr OR.0050.09.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych

Zarządzenie Nr OR.0050.10.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

Zarządzenie Nr OR.0050.11.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia Pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych

26 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.13.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest miasto Łaskarzew na rok 2023

31 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.14.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Księgowy Urzędu Miasta Łaskarzew

Zarządzenie Nr OR.0050.15.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Zarządzenie Nr OR.0050.16.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

Zarządzenie Nr OR.0050.17.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach o przyznanie dodatku elektrycznego

08 luty 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.18.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 08 lutego 2023 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Łaskarzew

28 luty 2023 r.

Zarzadzenie Nr OR.0050.19.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Zarządzenie Nr OR.0050.20.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Łaskarzew

01 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.21.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.52.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

08 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.22.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie w sprawie powołania Zakładowej Komisji Socjalnej

27 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.23.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Łaskarzew oraz wprowadzenia "Regulaminu Pracy Komisji Przetargowych w Urzędzie Miasta Łaskarzew"

Zarządzenie Nr OR.0050.24.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok 

Zarządzenie Nr OR.0050.25.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZOZ w Łaskarzewie za 2022 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.26.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych dla inwestycji „Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Mieście Łaskarzew „ zadanie 2 „Przebudowa drogi gminnej ul. Jabłkowskiego w Łaskarzewie w km 0+000,000+329,50”, zadanie 3 „Przebudowa drogi gminnej ul. Garncarska w Łaskarzewie w km 0+000 0+156,70” oraz zadanie 4 „Przebudowa drogi gminnej ul. Kilińskiego wbŁaskarzewie w km 0+000,00 0+041,00” zgodnie z umową nr.ZP.271.19.2022 z dnia 9.11.2022 r.

30 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.27.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Łaskarzew

31 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.28.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

27 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.29.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

5 maja 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.31.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 5 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postepowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu"

23 maja 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.32.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu sportowego, przyjęcia Regulaminu Konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr OR.0050.33. 2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego „Mój przyjaciel strażak”, przyjęcia Regulaminu Konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej

31 maja 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.34.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Miasta Łaskarzew za 2022 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.34.2023

Zarządzenie Nr OR.0050.35.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

2 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.36.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola prowadzonego przez Miasto Łaskarzew w rok szkolny 2022/2023
Back