Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Version date: 2023-10-06 09:45:21 Created by: Paweł Wachnicki

02 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.01.2023 Burmistrz Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2023 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Łaskarzew

Zarządzenie Nr OR.0050.02.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2023 roku w sprawie powierzenia prowadzenia spraw Miasta Łaskarzew oraz udzielenia upoważnień Pani Kamili Licbarskiej - Sekretarzowi Miasta Łaskarzew

Zarządzenie Nr OR.0050.03.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łaskarzewie na kadencję 2023-2025

Zarządzenie Nr OR.0050.04.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.52.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

04 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.05.2023 Burmistrz Miasta Łaskarzew z dnia 04 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2023 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.05.2023

Zarządzenie Nr OR.0050.06.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 04 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w roku 2023 r.

13 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.07.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego ochrony ludności i spraw wojskowych, obsługi Rady Miasta i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym, Spraw Społeczno-Obywatelskich, Promocji i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Łaskarzew

Zarządzenie Nr OR.0050.08.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

Zarządzenie Nr OR.0050.09.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych

Zarządzenie Nr OR.0050.10.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

Zarządzenie Nr OR.0050.11.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia Pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych

26 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.13.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest miasto Łaskarzew na rok 2023

31 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.14.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Księgowy Urzędu Miasta Łaskarzew

Zarządzenie Nr OR.0050.15.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Zarządzenie Nr OR.0050.16.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

Zarządzenie Nr OR.0050.17.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach o przyznanie dodatku elektrycznego

08 luty 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.18.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 08 lutego 2023 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Łaskarzew

28 luty 2023 r.

Zarzadzenie Nr OR.0050.19.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Zarządzenie Nr OR.0050.20.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Łaskarzew

01 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.21.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.52.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

08 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.22.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie w sprawie powołania Zakładowej Komisji Socjalnej

27 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.23.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Łaskarzew oraz wprowadzenia "Regulaminu Pracy Komisji Przetargowych w Urzędzie Miasta Łaskarzew"

Zarządzenie Nr OR.0050.24.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok 

Zarządzenie Nr OR.0050.25.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZOZ w Łaskarzewie za 2022 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.26.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych dla inwestycji „Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Mieście Łaskarzew „ zadanie 2 „Przebudowa drogi gminnej ul. Jabłkowskiego w Łaskarzewie w km 0+000,000+329,50”, zadanie 3 „Przebudowa drogi gminnej ul. Garncarska w Łaskarzewie w km 0+000 0+156,70” oraz zadanie 4 „Przebudowa drogi gminnej ul. Kilińskiego wbŁaskarzewie w km 0+000,00 0+041,00” zgodnie z umową nr.ZP.271.19.2022 z dnia 9.11.2022 r.

30 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.27.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Łaskarzew

31 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.28.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

27 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.29.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

5 maja 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.31.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 5 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postepowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu"

23 maja 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.32.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu sportowego, przyjęcia Regulaminu Konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr OR.0050.33. 2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego „Mój przyjaciel strażak”, przyjęcia Regulaminu Konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej

31 maja 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.34.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Miasta Łaskarzew za 2022 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.34.2023

Zarządzenie Nr OR.0050.35.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

2 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.36.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola prowadzonego przez Miasto Łaskarzew w rok szkolny 2022/2023

6 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.37.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2023 roku dla pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.

21 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.38.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przechowywania i wydawania kluczy oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Urzędzie Miasta Łaskarzew

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.38.2023

Zarządzenie Nr OR.0050.39.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

27 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników w Urzędzie Miasta Łaskarzew w okresie od dnia 03 lipca 2023 r. do dnia 01 września 2023 r.

30 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.412023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

12 lipca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.42.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji odbioru dla inwestycji pod nazwą Wymiana dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2 i budynku mieszkalnym zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr 1803 w Łaskarzewie, wykonanej w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

19 lipca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.43.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

26 lipca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.44.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr OR.0050.45.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

09 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.46.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Najlepsze Danie Regionalne" organizowanego z okazji 605. Rocznicy nadania praw miejskich Łaskarzewowi

Formularz do Zarządzenia Nr OR.0050.46.2023

10 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.47.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu pn. „Najlepsze Danie Regionalne” organizowanego z okazji 605. Rocznicy nadania praw miejskich Łaskarzewowi

31 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.48.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

05 września 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.49.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 05 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przechowywania i wydawania kluczy oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Urzędzie Miasta Łaskarzew

Załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.49.2023

Zarządzenie Nr OR.0050.50.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 05 września 2023 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

11 września 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.51.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

22 września 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.52.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Łaskarzew

29 września 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.53.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023
Back