Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Changelog : ---
Version date: 2011-03-15 13:50:28 Created by: test test222


 


    


   Lidia Sopel - Sereja - ma 30 lat, mężatka. Absolwentka studiów doktoranckich o profilu ekonomiczno - społecznym SGH w Warszawie             (w trakcie pisania pracy doktorskiej) oraz studiów na Wydziale Socjologiczno - Historycznym Uniwersytetu, Kontroli i Audytu Wewnętrznego Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, Podyplomowych studiów Międzynarodowych Stosunków Finansowo - Ekonomiczno - Prawnych SGH w Warszawie.


Od 2005 r. pracownik administracyjny Urzędu Miasta  i Gminy Piaseczno w wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej, od 2007 r. na samodzielnym stanowisku do spraw kontroli wewnętrznej. W latach 2009 - 2010   pełniąca obowiązki Sekretarza Miasta   i Gminy Piaseczno.


 


 


Burmistrz Miasta Łaskarzew - mgr Lidia Sopel-Sereja
Duży Rynek 32, 08-450 Łaskarzew


tel. (025) 68-45-250

e-mail: burmistrz@laskarzew.asi.pl 


KOMPETENCJE BURMISTRZA


Burmistrz wykonuje uchwały rady miasta oraz kieruje pracą urzędu miasta. Do zadań burmistrza należy w szczególności:


1)    przygotowywanie projektów uchwał dla rady miasta z wyjątkiem uchwał których, inicjatorem są radni,


2)    określanie sposobu wykonywania uchwał,


3)    gospodarowanie mieniem komunalnym,


4)    sporządzanie projektu i wykonywanie budżetu,


5)    zatrudnianie i zwalnianie pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta.


 


W realizacji zadań własnych miasta burmistrz podlega wyłącznie radzie miasta, kieruje bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. Opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu miasta. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu miasta określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia.


Kierownikiem urzędu jest burmistrz. Może on powierzyć prowadzenie określonych spraw miasta w swoim imieniu zastępcy, sekretarzowi miasta lub innemu wskazanemu przez siebie pracownikowi. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników jednostek organizacyjnych jest kierownik przedmiotowej jednostki organizacyjnej.


 


 
Back