Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Wersja z: 2019-12-02 08:37:14 Zapisał: Eliza Mikusek

Zarządzenie Nr. OR.0050.1.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2019 roku

Zarządzenie Nr. OR.0050.2.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Łaskarzew

Zarządzenie Nr. OR.0050.3.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie prowadzenia spraw Miasta Łaskarzew oraz udzielenia upoważnień Panu Henrykowi Dąbrowskiemu - Sekretarzowi Miasta Łaskarzew

Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łaskarzew oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

 Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Nr. OR.0050.6.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2019 roku

Zarządzenie Nr. OR.0050.7.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2019 roku

Zarządzenie Nr OR.0050.8.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.9.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Nr. OR.0050.10.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie powołania nowego członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Łaskarzewie

Zazrądzenie Nr. OR.0050.11.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.

Zarządzenie Nr. OR.0050.12.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 06 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych

Zazrądzenie Nr. OR.0050.14.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Miasta Łaskarzew

Zazrądzenie Nr. OR.0050.15.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok

Zazrądzenie Nr. OR.0050.16.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZOZ w Łaskarzewie za 2018 rok

Zazrądzenie Nr. OR.0050.17.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.

Zarządzenie Nr. OR.0050.18.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.

Zarządzenie Nr. OR.0050.19.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.

Zarządzenie Nr. OR.0050.20.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.

Zarządzenie Nr OR.0050.21.2019 Burmistrza Miasta łaskarzew z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Podinsektora ds. Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Zamówień Publicznych w Referacie Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łaskarzew

Zarządzenie Nr. OR.0050.22.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.

Zarządzenie Nr. OR.0050.23.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.

Zarządzenie Nr. OR.0050.24.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.

Zarządzenie Nr. OR.0050.25.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa do poszczególnych pojazdów i urządzeń spalinowych będących na wyposażeniu Urzędu Miasta Łaskarzew i użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łaskarzewie

Zarządzenie Nr. OR.0050.26.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.52.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr. OR.0050.27.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łaskarzew, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej praz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

Zarządzenie Nr. OR.0050.28.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr. OR.0050.29.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr. OR.0050.30.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr. OR.0050.31.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie: ustalenia stawki wynagrodzenia dla ekspertów z listy MEN za udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr. OR.0050.32.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Zarządzenie Nr. OR.0050.33.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Zarządzenie Nr. OR.0050.34.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Zarządzenie Nr. OR.0050.35.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 23 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Zarządzenie Nr OR.0050.36.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 24 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Formularz do zgłaszania uwag do projektu programu współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Zarządzenie Nr. OR.0050.37.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Zarządzenie Nr. OR.0050.38.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad dokonywania płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Mieście Łaskarzew, w jej jednostkach podległych oraz zakładach budżetowych od dnia 1 listopada 2019 r.

Zarządzenie Nr. OR.0050.39.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Łaskarzewie

Zarządzenie Nr. OR.0050.40.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2020

Zarządzenie Nr. OR.0050.41.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2020-2027

Zarządzenie Nr. OR.0050.42.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019
Powrót