Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Prawo lokalne >> Uchwały Rady >> Uchwała Rady Miasta 2014-2018

Uchwały Rady Miasta 2014-2018

alt Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego rady Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr II/3/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu stałych komisji Rady Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr II/4/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr II/5/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego rady Miasta

alt Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta

alt Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia diety dla członków Rady Miasta i Komisji

alt Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2014-2024

alt Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.

alt Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2015-2024

alt Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawieuchwalenia budżetu miasta na rok 2015.

alt Uchwała Nr III/12/2014 rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawieprzyjęcia Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

alt Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Łaskarzew w 2015 r.

alt Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Łaskarzew na rok 2015

alt Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Łaskarzewie ze strefą sanitarną

alt Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckie do Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 04 lutego 2015 r.

alt Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2015-2024

alt Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

alt Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu  nieruchomości na czas oznaczony 10 lat  w celu wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

alt Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

alt Uchwała Nr V/20/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia cen i stawek opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

alt Uchwała Nr V/21/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2015-2024

alt Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

alt Uchwała Nr V/23/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Łaskarzew

alt Uchwała Nr V/24/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew na rok 2015

alt Uchwała Nr V/25/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego działającego jako Lokalna Grupa Działania

altUchwała Nr V/26/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przystapienia Miasta łaskarzew do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania- Forum Powiatu Garwolińskiego

alt Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

alt Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31marca 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2015-2024

alt Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

alt Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łaskarzew, obejmującego teren istniejącego i projektowanego cmentarza wraz ze strefą sanitarną

alt Załącznik do Uchwały Nr VI/30/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015 r.

alt Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaskarzew na rok 2015

alt Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Łaskarzew

alt Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Łaskarzew publicznych przedszkoli

alt Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zgłoszenia wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu Garwolińskiego o nadanie tytułu honorowego- "Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego"

alt Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałej Komisji Rewizyjnej

alt Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Łaskarzew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014

alt Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.

alt Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2015-2024

alt Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

alt Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

alt Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.

alt Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łaskarzew oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych

alt Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta

alt Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta

alt Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2015-2024

alt Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

alt Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną

alt Uchwała Nr X/48/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 wrzesnia 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Łaskarzew

alt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/48/2015

alt Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/48/2015

alt Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/48/2015

alt Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/48/2015

alt Uchwała Nr X/49/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 września 2015 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

alt Uchwała Nr X/50/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 września 2015 roku w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowaia kandydata na ławnika

alt Uchwała Nr XI/51/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2015-2024

alt Uchwała Nr XI/52/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

alt Uchwała Nr XI/53/2015 Rady Miasta łaskarzew z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie

alt Uchwała Nr XI/54/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na rok 2016

alt Uchwała Nr XI/55/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie w roku 2016

alt Uchwała Nr XI/56/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2015 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzew w roku 2016 oraz zwolnień  w tym podatku

alt Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzew w 2016 roku

alt Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przystapienia Miasta łaskarzew do realizacji projektu partnerskiego pn." Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)

alt Uchwała Nr XI/59/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Łaskarzew  wyrażającej zgodę na ustanowienie służebności gruntowej stanowiącej własność Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2016- 2019

alt Uchwała Nr XII/61/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  na lata 2015-2024

alt Uchwała Nr XII/62/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

alt Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2016-2024

alt Uchwała Nr XII/64/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2016

alt Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2016 r.

alt Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Łaskarzew w 2016 r.

alt Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta w Łaskarzewie w 2016 r.

alt Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie na rok 2016

alt Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/64/95 z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie nazewnictwa ulic na osiedlu "Biała Góra" w Łaskarzewie

alt Uchwała Nr XIII/70/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

alt Uchwała Nr XIII/71/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

alt Uchwała Nr XIII/72/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

alt Uchawała Nr XIII/73/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2016 - 2024

alt Uchwała Nr XIII/74/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

alt Uchwała Nr XIV/75/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

alt Uchwała Nr XIV/76/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łaskarzew

alt Uchwała Nr XV/77/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały wyrażającej zgodę na wydzierżawienie w trybie przetargu na czas oznaczony 10 lat w celu wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

alt Uchwała Nr XV/78/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2016-2024

alt Uchwała Nr XV/79/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

alt Uchwała Nr XV/80/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

alt Uchwała Nr XV/81/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych praowadzonych przez Miasto Łaskarzew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

alt Uchwała Nr XV/82/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

alt Uchwała Nr XV/83/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Łaskarzew na rok 2016

alt Uchwała Nr XV/84/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaskarzew na 2016 rok

alt Uchwała Nr XV/85/2016 Rady Miasta łaskarzew z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie

alt Uchwała Nr XVII/86/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta

alt Uchwała Nr XVII/87/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2016-2024

alt Uchwała Nr XVII/88/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

alt Uchwała Nr XVIII/89/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego miasta Łaskarzew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.

alt Uchwała Nr XVIII/90/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

alt Uchwała Nr XVIII/91/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2016-2024

alt Uchwała Nr XVIII/92/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

alt Uchwała Nr XVIII/93/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

alt Uchwała Nr XVIII/94/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr XVIII/95/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia cen i stawek opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

alt Uchwała Nr XVIII/96/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

alt Uchwała Nr XIX/97/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 września 2016 r. w przedmiocie braku stwierdzenia przesłanek do wygaszenia mandatu radnego

alt Uchwała Nr XIX/98/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2016-2024

alt Uchwała Nr XIX/99/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

alt Uchwała Nr XIX/100/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Słoneczne miasta Mazowsza"

alt Uchwała Nr XX/101/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Łaskarzew

alt Uchwała Nr XXI/102/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 października 2016 r. w przedmiocie braku stwierdzenia przesłanek do wygaszenia mandatu radnego

alt Uchwała Nr XXI/103/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrz Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr XXI/104/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrz Miasta

alt Uchwała Nr XXI/105/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie

alt Uchwała Nr XXI/106/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2017 rok

alt Uchwała Nr XXI/107/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2017 rok

alt Uchwała Nr XXI/108/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2017 roku oraz zwolnień w tym podatku

alt Uchwała Nr XXI/109/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w celu wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

alt Uchwała Nr XXI/110/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzewa w 2017 roku

alt Uchwała Nr XXI/111/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

alt Uchwała Nr XXI/112/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

alt Uchwala Nr XXI/113/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr XXI/114/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

alt Uchwała Nr XXI/115/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr XXI/116/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

alt Uchwała Nr XXI/117/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwosci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

alt Uchwała Nr XXI/118/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości

alt Uchwała Nr XXII/119/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrz Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr XXII/120/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2017 roku oraz zwolnień w tym podatku

alt Uchwała Nr XXII/121/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzewa w 2017 roku

alt Uchwała Nr XXII/122/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2017 rok

alt Uchwała Nr XXII/123/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2017 rok

alt Uchwała Nr XXII/124/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

alt Uchwała Nr XXII/125/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/194/2010 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie Planu Odnowy Miasta Łaskarzew w latach 2010-2017 zmienionej uchwałą nr V/30/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 lutego 2011 r.

alt Uchwała Nr XXIII/126/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2016-2024

alt Uchwała Nr XXIII/127/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

alt Uchwała Nr XXIII/128/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2017-2024

alt Uchwała Nr XXIII/129/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2017

alt Uchwała Nr XXIII/130/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

alt Uchwała Nr XXIII/131/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji dla Miasta Łaskarzewa na lata 2017-2023

alt Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/131/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2016 r.

alt Uchwała Nr XXIII/132/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr XXIII/133/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr XXIII/134/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łaskarzew na lata 2017-2021

alt Uchwała Nr XXIII/135/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia opłat za korzustanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 prowadzonych przez Miasto Łaskarzew

alt Uchwała Nr XXIV/136/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

alt Uchwała Nr XXIV/137/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2017-2025

alt Uchwała Nr XXIV/138/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

alt Uchwała Nr XXV /139/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017

alt Uchwała Nr XXV/140/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Łaskarzew na rok 2017

alt Uchwała Nr XXV/141/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

alt Uchwała Nr XXV/142/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łaskarzew na lata 2017-2021

alt Uchwała Nr XXVI/143/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2017-2025

alt Uchwała Nr XXVI/144/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

alt Uchwała Nr XXVI/145/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Łaskarzew do nowego ustroju szkolnego

alt Uchwała Nr XXVI/146/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaskarzew na 2017 rok

alt Uchwała Nr XXVI/147/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Łaskarzewie

alt Uchwała Nr XXVII/148/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Łaskarzew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.

alt Uchwała Nr XXVII/149/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

alt Uchwała Nr XXVII/150/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2017-2025

alt Uchwała Nr XXVII/151/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

alt Uchwała Nr XXVII/152/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr XXVIII/153/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2017-2025

alt Uchwała Nr XXVIII/154/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

alt Uchwała Nr XXVIII/155/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia i nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu z siedzibą w Łaskarzewie

alt Uchwała Nr XXVIII/156/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat

alt Uchwała Nr XXVIII/157/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

alt Uchwała Nr XXIX/158/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia cen i stawek opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

alt Uchwała Nr XXIX/159/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/131/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji dla Miasta Łaskarzew na lata 2017-2025

alt Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/159/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 lipca 2017 roku

alt Uchwała Nr XXX/160/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

alt Uchwała Nr XXX/161/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2017-2025

alt Uchwała Nr XXX/162/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

alt Uchwała Nr XXX/163/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia cen i stawek opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

alt Uchwała Nr XXX/164/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łaskarzew

alt Uchwała Nr XXX/165/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łaskarzew oraz upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty

alt Uchwała Nr XXXI/166/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 września 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2017-2025

alt Uchwała Nr XXXI/167/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

alt Uchwała Nr XXXI/168/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 wrzesnia 2017 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

alt Uchwala Nr XXXI/169/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie samochodu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żelechowie

alt Uchwała Nr XXXI/170/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 września 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/156/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym,maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat

alt Uchwała Nr XXXI/171/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 września 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/155/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia i nadania Statutu Klubowi Dziecięciemu z siedzibą w Łaskarzewie

alt Uchwała Nr XXXI/172/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 września 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/165/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łaskarzew oraz upoważnienia Kierownika Mieskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty

alt Uchwała Nr XXXI/173/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 września 2017 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr XXXI/174/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 wrzesnia 2017 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty

alt Uchwała Nr XXXI/175/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 września 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łaskarzew

alt Uchwała Nr XXXI/176/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 22 września 2017 roku w sprawie nadania imienia Hali Sportowej przy ul. Kusocińskiego w Łaskarzewie

alt Uchwała Nr XXXII/177/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

alt Uchwała Nr XXXII/178/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2018 roku oraz zwolnień w tym podatku

alt Uchwała Nr XXXII/179/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Miasta Łaskarzew oraz zwolnień w tym podatku

alt Uchwała Nr XXXII/180/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie na 2018 rok

alt Uchwała Nr XXXII/181/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 pażdziernika 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2018 rok

alt Uchwała Nr XXXII/182/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2018 rok

alt Uchwała Nr XXXII/183/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr XXXII/184/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łaskarzew na lata 2017-2026

alt Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/184/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2017 roku

alt Uchwała Nr XXXII/185/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie

alt Uchwała Nr XXXIII/186/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

alt Uchwała Nr XXXIII/187/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie na 2018 rok

alt Uchwała Nr XXXIII/188/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łaskarzew obejmującego teren istniejącego i projektowanego cmentarza wraz ze strefą sanitarną

alt Uchwała Nr XXXIII/189/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg miejskich na terenie Miasta Łaskarzew na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

alt Uchwała Nr XXXIII/190/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

alt Uchwała Nr XXXIII/191/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

alt Uchwała Nr XXXIII/192/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

alt Uchwała Nr XXXIII/193/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/185/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie

alt Uchwała Nr XXXIII/194/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie

alt Uchwała Nr XXXIII/195/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Szarych Szeregów z siedzibą w Łaskarzewie ul. Alejowa 23 w ośmioletnią Szkołę Podstawową

alt Uchwała Nr XXXIII/196/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II z siedzibą w Łaskarzewie ul. Kolejowa 13 w ośmioletnią Szkołę Podstawową

alt Uchwała Nr XXXIII/197/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Łaskarzewie w Branżową Szkołę I Stopnia w Łaskarzewie

alt Uchwała Nr XXXIV/198/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2017-2025

alt Uchwała Nr XXXIV/199/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

alt Uchwała Nr XXXIV/200/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018-2025

alt Uchwała Nr XXXIV/201/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018

alt Uchwała Nr XXXIV/202/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

alt Uchwała Nr XXXIV/203/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Łaskarzew w 2018 r.

alt Uchwała Nr XXXIV/204/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Łaskarzew w 2018 r.

alt Uchwała Nr XXXV/205/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

alt Uchwała Nr XXXV/206/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018-2027

alt Uchwała Nr XXXV/207/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

alt Uchwała Nr XXXV/208/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1345W od drogi nr 17 - Pilczyn - Łaskarzew - Krupa - do drogi nr 801"

alt Uchwała Nr XXXV/209/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zadania polegającego na zakupie samochodu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żelechowie

alt Uchwała Nr XXXV/210/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr XXXV/211/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Łaskarzew Nr XXI/111/2016 z dnia 28 października 2016 roku w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

alt Uchwała Nr XXXV/212/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Garwolinie na uchwałę Rady Miasta Łaskarzew Nr XXI/111/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz udzielenia odpowiedzi na skargę

alt Uchwała Nr XXXV/213/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaskarzew na 2018 rok

alt Uchwała Nr XXXV/214/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/114/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

alt Uchwała Nr XXXV/215/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

alt Uchwała Nr XXXV/216/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 r. i maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

alt Uchwała Nr XXXV/217/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łaskarzew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

alt Uchwała Nr XXXV/218/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

alt Uchwała Nr XXXVI/219/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Łaskarzew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.

alt Uchwała Nr XXXVI/220/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

alt Uchwała Nr XXXVI/221/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zaciąnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

alt Uchwała Nr XXXVI/222/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018-2027

alt Uchwała Nr XXXVI/223/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

alt Uchwała Nr XXXVI/224/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr XXXVII/225/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr XXXVII/226/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

alt Uchwała Nr XXXVIII/227/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018-2027

alt Uchwała Nr XXXVIII/228/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

alt Uchwała Nr XXXVIII/229/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

alt Uchwała Nr XXXVIII/230/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr XXXVIII/231/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwowa Straż Pożarną

alt Uchwała Nr XXXIX/232/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miata na rok 2018

alt Uchwała Nr XXXIX/233/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr XL/234/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

alt Uchwała Nr XL/235/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 19 października 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomości

alt Uchwała Nr XLI/236/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

alt Uchwała Nr XLI/237/2018 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Łaskarzew

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Paweł Wachnicki
Data informacji: 2015-01-22
Opublikował: Paweł Wachnicki
Data publikacji: 2015-01-22 15:57:42
Odsłon: 10751
Dziennik zmian