Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Prawo lokalne >> Zarządzenia Burmistrza >> Zarządzenia Burmistrza Miasta 2017

Zarządzenia Burmistrza Miasta 2017

Zarządzenie nr OR.0050.1.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2017 roku

Zarządzenie nr OR.0050.2.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 03 stycznia 2017 roku w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla poszczególnch placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łaskarzew w 2017 r.

Zarządzenie nr OR.0050.3.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2017 roku

Zarządzenie nr OR.0050.4.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2017 roku

Zarządzenie nr OR.0050.5.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

Zarządzenie nr OR.0050.6.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.7.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZOZ w Łaskarzewie za 2016 rok

Zarządzenie nr OR.0050.8.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok

Zarządzenie nr OR.0050.9.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

Zarządzenie nr OR.0050.10.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

Zarządzenie nr OR.0050.11.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

Zarządzenie nr OR.0050.12.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do wydawania decyzji w sprawach dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o który mowa w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 791)

Zarządzenie nr OR.0050.13.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych

Zarządzenie nr OR.0050.14.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat za korzystanie z terenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie

Zarządzenie nr OR.0050.15.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

Zarządzenie nr OR.0050.16.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 05 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Łaskarzewie, ul. Kolejowa 13

Zarządzenie nr OR.0050.17.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 05 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola "Leśny Zakątek" w Łaskarzewie, ul. Alejowa 23 A

Zarządzenie nr OR.0050.18.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie okresowej zmiany godzin pracy Urzędu Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.19.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Łaskarzewie, ul. Kolejowa 13

Zarządzenie nr OR.0050.20.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola "Leśny Zakątek" w Łaskarzewie, ul. Alejowa 23 A

Zarządzenie nr OR.0050.21.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia druków dotyczących rejestracji żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.22.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

Zarządzenie nr OR.0050.23.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr OR.0050.24.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół nr 1 w Łaskarzewie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr OR.0050.25.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr OR.0050.26.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 05 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Łaskarzewie, ul. Kolejowa 13

Zarządzenie nr OR.0050.27.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 05 lipca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Łaskarzewie, ul. Kolejowa 13

Zarządzenie nr OR.0050.28.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 05 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Publicznego Przedszkola "Leśny Zakątek" w Łaskarzewie, ul. Alejowa 23 A

Zarządzenie nr OR.0050.29.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 05 lipca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola "Leśny Zakątek" w Łaskarzewie, ul. Alejowa 23 A

Zarządzenie nr OR.0050.30.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

Zarządzenie nr OR.0050.31.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania składu komisji przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew ul. Przychodnia o dł. 392 mb. od km 0+775 do km 1+167"

Zarządzenie nr OR.0050.32.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łaskarzew, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2017 r. 

Zarządzenie nr OR.0050.33.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego oraz powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr OR.0050.36.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

Zarządzenie nr OR.0050.37.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 04 października 2017 roku w sprawie odwołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie

Zarządzenie nr OR.0050.38.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 05 października 2017 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie

Zarządzenie nr OR.0050.39.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2017 roku w sprawie pzeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Wspólpracy Miasta Laskarzew z organizcjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwienia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Zarządzenie nr OR.0050.40.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

Zarządzenie nr OR.0050.41.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez racowników Urzędu Miasta Łaskarzew za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r.

Zarządzenie nr OR.0050.42.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 09 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2018-2025

Zarządzenie nr OR.0050.43.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 09 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Zarządzenie nr OR.0050.44.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 r., oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia

Zarządzenie nr OR.0050.45.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

Zarządzenie nr OR.0050.46.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.46a.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wykorzystania dnia wolnego od racy przez pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018 r.

Zarządzenie nr OR.0050.47.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

Zarządzenie nr OR.0050.48.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Łaskarzewie do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie nr OR.0050.49.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie nr OR.0050.50.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Publicznego Przedszkola "Leśny Zakątek" w Łaskarzewie do zaciagania zobowiązań

Zarządzenie nr OR.0050.51.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do zaciagania zobowiązań

Zarządzenie nr OR.0050.52.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr OR.0050.53.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2017 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie

Zarządzenie nr OR.0050.54.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu uzywania służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Paweł Wachnicki
Data informacji: 2020-05-07
Opublikował: Paweł Wachnicki
Data publikacji: 2020-05-07 09:29:27
Odsłon: 2949
Dziennik zmian