Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Prawo lokalne >> Zarządzenia Burmistrza >> Zarządzenia Burmistrza Miasta 2018

Zarządzenia Burmistrza Miasta 2018

Zarządzenie nr OR.0050.1.2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie na 2018 rok

Zarządzenie nr OR.0050.2.2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ujednolicenia zasad obliczania prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług

Zarządzenie nr OR.0050.3.2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.4.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie na 2018 rok

Zarządzenie nr OR.0050.5.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie na 2018 rok

Zarządzenie nr OR.0050.6.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Zarządzenie nr OR.0050.7.2018 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.8.2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Zarządzenie nr OR.0050.9.2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury składników majątku Miasta Łaskarzew przeznaczonych do wykonywania zadań Miasta Łaskarzew w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków w związku ze zmianą podmiotu odpowiedzialnego za realizację ww. zadania

Zarządzenie nr OR.0050.10.2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury składników majątku Miasta Łaskarzew przeznaczonych do wykonywania zadań Miasta Łaskarzew w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków w związku ze zmianą podmiotu odpowiedzialnego za realizację ww. zadania

Zarządzenie nr OR.0050.11.2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie

Zarządzenie nr OR.0050.12.2018 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2017 r.

Zarządzenie nr OR.0050.13.2018 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZOZ w Łaskarzewie za 2017 r.

Zarządzenie nr OR.0050.14.2018 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Zarządzenie nr OR.0050.15.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018 - 2027

Zarządzenie nr OR.0050.16.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Zarządzenie nr OR.0050.17.2018 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.18.2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Zarządzenie nr OR.0050.19.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie okresowej zmiany godzin pracy Urzędu Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.20.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.21.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Zarządzenie nr OR.0050.22.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start

Zarządzenie nr OR.0050.23.2018 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Zarządzenie nr OR.0050.24.2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Zarządzenie nr OR.0050.24a.2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza Host Nation Support (HNS) w Mieście Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.25.2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Zarządzenie nr OR.0050.26.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników urzędu w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi

Zarządzenie nr OR.0050.27.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu stanowisk handlowych i wystawienniczych Dzień Miasta Łaskarzew/Festiwal Akordeonistów

Zarządzenie nr OR.0050.28.2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas Dni Miasta Łaskarzew w dniu 19 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie nr OR.0050.29.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu stanowisk handlowych i wystawienniczych - Dożynki Powiatowe

Zarządzenie nr OR.0050.30.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas Dożynek Powiatowych w dniu 9 września 2018 r.

Zarządzenie nr OR.0050.31.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łaskarzew, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2018 r.

Zarządzenie nr OR.0050.32.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw Miasta Łaskarzew oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Pani Iwonie Kozieł - Sekretarzowi Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.33.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łaskarzew, posadowionych w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łaskarzewie

Zarządzenie nr OR.0050.34.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. Burmistrza Miasta Łaskarzew w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.35.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Zarządzenie nr OR.0050.36.2018 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Zarządzenie nr OR.0050.37.2018 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury składników majątku Miasta Łaskarzew przeznaczonych do wykonywania zadań Miasta Łaskarzew w zakresie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w związku ze zmianą podmiotu odpowiedzialnego za realizację ww. zadania

Zarządzenie nr OR.0050.38.2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Zarządzenie nr OR.0050.39.2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Zarządzenie nr OR.0050.40.2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027

Zarządzenie nr OR.0050.41.2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Zarządzenie nr OR.0050.42.2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powierzenia prowadzenia spraw Miasta Łaskarzw oraz udzielenia upoważnień Pani Iwonie Kozieł - Sekretarzowi Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.43.2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.44.2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Zarządzenie nr OR.0050.45.2018 z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Zarządzenie nr OR.0050.46.2018 z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Skarbnika Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.47.2018 z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie nr OR.0050.48.2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej

Zarządzenie nr OR.0050.48a.2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu Jarmarku Bożonarodzeniowego

Zarządzenie nr OR.0050.49.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Łaskarzew według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr OR.0050.50.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym dla Urzędu Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.51.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Łaskarzew

Zarządzenie nr OR.0050.52.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Zarządzenie nr OR.0050.53.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie unieważnienia Zarządzenia nr OR.0050.42.2018 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 listopada 2018 roku

Zarządzenie nr OR.0050.54.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejskigo Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do zastępowania Kierownika w sprawach związanych z bieżącą działalnością Ośrodka

Zarządzenie nr OR.0050.55.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Paweł Wachnicki
Data informacji: 2020-05-07
Opublikował: Paweł Wachnicki
Data publikacji: 2020-05-07 09:29:48
Odsłon: 4264
Dziennik zmian