Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Prawo lokalne >> Zarządzenia Burmistrza >> Zarządzenia Burmistrza Miasta 2022

Zarządzenia Burmistrza Miasta 2022

04.01.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.01.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 04 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwaretgo konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarewie w 2022 roku

word ikonaZałącznik do Zarządzenia - oferta realizacji zadania publicznego

pdf ikonaZałącznik do Zarządzenia - oferta realizacji zadania publicznego

Zarządzenie Nr OR.0050.02.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 04 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w roku 2022

11.01.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.04.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.52.2017 Burmistrza miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

25.01.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.05.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie czasowej organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Łaskarzew w związku ze stanem epidemii

31.01.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.07.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w roku 2022

Zarządzenie Nr OR.0050.08.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

10.02.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.09.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Łaskarzew na rok 2022

28.02.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.10.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzewa z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

09.03.2022 r.

Zarządzenie OR.0050.11.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

18.03.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.12.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji odbioru dla zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Malinowa i Miodowa w Łaskarzewie"

30.03.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.14.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

01.04.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.15.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 01 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji odbioru dla zadania pn.: ”Przebudowa dróg gminnych w Łaskarzewie - budowa chodnika przy ulicy Kusocińskiego/Dąbrowska„

07.04.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.16.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Łaskarzew

20.04.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.17.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie wskazania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do realizacji zadań Miasta Łaskarzew w zakresie przyznawania świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

27.04.2022 r. 

Zarządzenie Nr OR.0050.19.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZOZ w Łaskarzewie za 2021 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.20.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok

29.04.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.21.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

09.05.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.22.2022 Burmistrz Miasta Łaskarzew z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji odbioru dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w Łaskarzewie"

17.05.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.23.2022 Burmistrz Miasta Łaskarzew z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji odbioru dla zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Łaskarzewie na ul. Dąbrowskiej na drodze nr 130512W"

20.05.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.24.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach środków z Funduszu Pomocy dla Miasta Łaskarzew, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza nim

31.05.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.25.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

01.06.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.26.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 01 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji odbioru dla zadania pn.: „Modernizacja przepompowni ścieków w mieście Łaskarzew zlokalizowanej przy ul. Słonecznej na działce nr 185/2 „

24.06.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.27.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie

Zarządzenie Nr OR.0050.28.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie okresowej zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew

30.06.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.29.2022 Burmistrz Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

Zarządzenie Nr OR.0050.30.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do zamieszczania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacji w zakresie zobowiązań dłużnika alimentacyjnego

08.07.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.31.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień

19.07.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.32.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Łaskarzew

20.07.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.33.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie

25.07.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.34.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie

Zarządzenie Nr OR.0050.35.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie

Zarządzenie Nr OR.0050.35a.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie przekazania majątku i dokumentacji Publicznego Przedszkola "Leśny Zakątek" w Łaskarzewie

27.07.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.36.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr OR.0050.37.2022 Burmistrz Miasta Łaskarzew z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla ekspertów z listy MEN za udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr OR.0050.38.2022 Burmistrz Miasta Łaskarzew z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

29.07.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.39.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr OR.0050.40.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

08.08.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.41.2022 Burmistrz Miasta Łaskarzew z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenia Nr OR.0050.42.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia OR.0050.43.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 września 2021 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Łaskarzew

18.08.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.43.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie wskazania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do realizacji zadań Miasta Łaskarzew w zakresie wypłaty dodatku węglowego oraz upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postepowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

26.08.2022 r. 

Zarządzenie Nr OR.0050.44.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łaskarzew, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacjio przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2022 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.44.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.44.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.0050.44.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OR.0050.44.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OR.0050.44.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OR.0050.44.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OR.0050.44.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr OR.0050.44.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Informacja dotycząca gospodarowania odpadami za I półrocze 2022 r. 

31.08.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.46.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

Zarządzenie Nr OR.0050.46a.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie uchylenia w części Zarządzenia nr OR.0050.46.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

01.09.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.47.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

26.09.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.49.2022 Burmistrz Miasta Łaskarzew z dnia 26 września 2022 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów i kierowników instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łaskarzew

05.10.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.50.2022 Burmistrz Miasta Łaskarzew z dnia 5 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Formularz konsultacji

13.10.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.51.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

14.10.2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.52.2022 Burmistrz Miasta Łaskarzew z dnia 14 października 2022 roku w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr OR.0050.51.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

31 października 2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.53.2022 Burmistrz Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2023

14 listopad 2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.54.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2023-2034

Zarządzenie Nr OR.0050.55.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Zarządzenie Nr OR.0050.56.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych oraz o przyznanie dodatku węglowego

Zarządzenie Nr OR.0050.57.2022 Burmistrz Miasta Łaskarzew z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew

Zarządzenie Nr OR.0050.58.2022 Burmistrz Miasta Łaskarzew z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu obronnego pk.”ŁASKARZEW 2022”

17 listopada 2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.59.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr OR.0050.60.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie : ustalenia stawki wynagrodzenia dla ekspertów z listy MEN za udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr OR.0050.61.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz innych należności w Urzędzie Miasta Łaskarzew

30 listopad 2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.62.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

7 grudzień 2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.63.2022 Burmistrz Miasta Łaskarzew z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

15 grudzień 2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.64.2022 Burmistrz Miasta Łaskarzew z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Łaskarzew

19 grudzień 2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.65.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

Zarządzenie Nr OR.0050.66.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji odbioru dla inwestycji "Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Mieście Łaskarzew" - zadanie "Przebudowa drogi gminnej ul. Przychód w Łaskarzewie w km 0+000,00 - 0+713,00"

20 grudzień 2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.67.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Łaskarzew według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

28 grudzień 2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.68.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza Miasta Łaskarzew do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2023-2025

30 grudzień 2022 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.69.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

Zarządzenie Nr OR.0050.70.2022 Burmnistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa do poszczególnych pojazdów i urządzeń spalinowych będących na wyposażeniu Urzędu Miasta Łaskarzew i użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łaskarzewie

Zarządzenie Nr OR.0050.71.2022 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie określenia zasad redukcji całkowitego zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu Miasta Łaskarzew
 

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Administrator systemu
Data informacji: 2022-01-04
Opublikował: Paweł Wachnicki
Data publikacji: 2022-01-04 08:43:29
Odsłon: 3355
Dziennik zmian