Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Prawo lokalne >> Zarządzenia Burmistrza >> Zarządzenia Burmistrza Miasta 2023

Zarządzenia Burmistrza Miasta 2023

02 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.01.2023 Burmistrz Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2023 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Łaskarzew

Zarządzenie Nr OR.0050.02.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2023 roku w sprawie powierzenia prowadzenia spraw Miasta Łaskarzew oraz udzielenia upoważnień Pani Kamili Licbarskiej - Sekretarzowi Miasta Łaskarzew

Zarządzenie Nr OR.0050.03.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łaskarzewie na kadencję 2023-2025

Zarządzenie Nr OR.0050.04.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.52.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

04 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.05.2023 Burmistrz Miasta Łaskarzew z dnia 04 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2023 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.05.2023

Zarządzenie Nr OR.0050.06.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 04 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w roku 2023 r.

13 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.07.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego ochrony ludności i spraw wojskowych, obsługi Rady Miasta i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Organizacyjnym, Spraw Społeczno-Obywatelskich, Promocji i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Łaskarzew

Zarządzenie Nr OR.0050.08.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

Zarządzenie Nr OR.0050.09.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych

Zarządzenie Nr OR.0050.10.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

Zarządzenie Nr OR.0050.11.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia Pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych

26 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.13.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest miasto Łaskarzew na rok 2023

31 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.14.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Księgowy Urzędu Miasta Łaskarzew

Zarządzenie Nr OR.0050.15.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Zarządzenie Nr OR.0050.16.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

Zarządzenie Nr OR.0050.17.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach o przyznanie dodatku elektrycznego

08 luty 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.18.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 08 lutego 2023 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Łaskarzew

28 luty 2023 r.

Zarzadzenie Nr OR.0050.19.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Zarządzenie Nr OR.0050.20.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Łaskarzew

01 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.21.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.52.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

08 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.22.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie w sprawie powołania Zakładowej Komisji Socjalnej

27 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.23.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Łaskarzew oraz wprowadzenia "Regulaminu Pracy Komisji Przetargowych w Urzędzie Miasta Łaskarzew"

Zarządzenie Nr OR.0050.24.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.25.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZOZ w Łaskarzewie za 2022 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.26.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych dla inwestycji „Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Mieście Łaskarzew „ zadanie 2 „Przebudowa drogi gminnej ul. Jabłkowskiego w Łaskarzewie w km 0+000,000+329,50”, zadanie 3 „Przebudowa drogi gminnej ul. Garncarska w Łaskarzewie w km 0+000 0+156,70” oraz zadanie 4 „Przebudowa drogi gminnej ul. Kilińskiego wbŁaskarzewie w km 0+000,00 0+041,00” zgodnie z umową nr.ZP.271.19.2022 z dnia 9.11.2022 r.

30 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.27.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Łaskarzew

31 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.28.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

27 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.29.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

5 maja 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.31.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 5 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postepowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu"

23 maja 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.32.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu sportowego, przyjęcia Regulaminu Konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr OR.0050.33. 2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego „Mój przyjaciel strażak”, przyjęcia Regulaminu Konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej

31 maja 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.34.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Miasta Łaskarzew za 2022 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.34.2023

Zarządzenie Nr OR.0050.35.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

2 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.36.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola prowadzonego przez Miasto Łaskarzew w rok szkolny 2022/2023

6 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.37.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2023 roku dla pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.

21 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.38.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przechowywania i wydawania kluczy oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Urzędzie Miasta Łaskarzew

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.38.2023

Zarządzenie Nr OR.0050.39.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

27 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany godzin pracy pracowników w Urzędzie Miasta Łaskarzew w okresie od dnia 03 lipca 2023 r. do dnia 01 września 2023 r.

30 czerwca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.412023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

12 lipca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.42.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji odbioru dla inwestycji pod nazwą Wymiana dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2 i budynku mieszkalnym zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr 1803 w Łaskarzewie, wykonanej w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

19 lipca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.43.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

26 lipca 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.44.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr OR.0050.45.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

09 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.46.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Najlepsze Danie Regionalne" organizowanego z okazji 605. Rocznicy nadania praw miejskich Łaskarzewowi

Formularz do Zarządzenia Nr OR.0050.46.2023

10 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.47.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu pn. „Najlepsze Danie Regionalne” organizowanego z okazji 605. Rocznicy nadania praw miejskich Łaskarzewowi

31 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.48.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

05 września 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.49.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 05 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przechowywania i wydawania kluczy oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Urzędzie Miasta Łaskarzew

Załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.49.2023

Zarządzenie Nr OR.0050.50.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 05 września 2023 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

11 września 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.51.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

22 września 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.52.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Łaskarzew

29 września 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.53.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

12 października 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.54.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

17 października 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.55.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.55.2023 - Program współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Formularz konsultacji

26 października 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.56.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Miasta Łaskarzew

31 października 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.57.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

8 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.58.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr OR.0050.59.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie miasta Łaskarzew

14 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.60.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2024-2034

Zarządzenie Nr OR.0050.61.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024

16 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.62.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

17 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.63.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa do złożenia wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego

Zarządzenie Nr OR.0050.64.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie powołania Pana Marcina Rychty w skład Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Łaskarzewie

20 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.65.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.45.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łaskarzew, posadowionych w budynku Zespołu Szkół Nr1 w Łaskarzewie (ul. Alejowa 23) oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników tych lokali

29 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.66.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie powołania stałej komisji odbioru do przeprowadzenia odbioru końcowego lub odbiorów częściowych dla zadań inwestycyjnych, remontowych lub naprawczych prowadzonych przez Gminę Miasto Łaskarzew

30 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.67.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

15 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.68.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

Zarządzenie Nr OR.0050.69.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Łaskarzew według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

29 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.70.2023 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Dodany przez: Paweł Wachnicki
Data informacji: 2023-01-02
Opublikował: Paweł Wachnicki
Data publikacji: 2023-01-02 15:59:22
Odsłon: 2961
Dziennik zmian