Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Prawo lokalne >> Raport o stanie miasta >> Raport o stanie Miasta 2019

Raport o stanie Miasta 2019

1. Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2020 r. poz. 713), Burmistrz Łaskarzewa zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miasta Łaskarzew raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

3. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi:

  • nad przedstawionym przez Burmistrza raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.
  • w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy miasta. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (tj. do dnia 23 czerwca 2020 r.).
  • mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
  • liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.
  1. Debata nad raportem o stanie miasta Łaskarzew za rok 2019 odbędzie się podczas XXII sesji Rady Miasta Łaskarzew, w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Łaskarzew.
  2. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie miasta Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.
show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Paweł Wachnicki
Created: 2020-06-19
Published by: Paweł Wachnicki
Published: 2020-06-19 11:23:02
Visits: 1016
Changelog