Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Organy >> Burmistrz

Burmistrz

Burmistrz Miasta Łaskarzew - Armin Tomala

Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew

tel. (025) 68-45-250

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

KOMPETENCJE BURMISTRZA

Burmistrz wykonuje uchwały rady miasta oraz kieruje pracą urzędu miasta. Do zadań burmistrza należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał dla rady miasta z wyjątkiem uchwał których, inicjatorem są radni,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) sporządzanie projektu i wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta.

W realizacji zadań własnych miasta burmistrz podlega wyłącznie radzie miasta, kieruje bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. Opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu miasta. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu miasta określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia.

Kierownikiem urzędu jest burmistrz. Może on powierzyć prowadzenie określonych spraw miasta w swoim imieniu zastępcy, sekretarzowi miasta lub innemu wskazanemu przez siebie pracownikowi. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników jednostek organizacyjnych jest kierownik przedmiotowej jednostki organizacyjnej.

show detailshide details
Information about the publication of the document
Author:test test222
Created by: Administrator systemu
Created: 2011-02-09 13:25:28
Published by: Administrator systemu
Published: 2011-02-09 13:25:28
Visits: 16516
Changelog