Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Prawo lokalne >> Uchwały Rady >> Uchwała Rady Miasta 2014-2018

Uchwały Rady Miasta 2014-2018

alt Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego rady Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr II/3/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu stałych komisji Rady Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr II/4/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr II/5/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego rady Miasta

alt Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta

alt Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia diety dla członków Rady Miasta i Komisji

alt Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2014-2024

alt Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014.

alt Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2015-2024

alt Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawieuchwalenia budżetu miasta na rok 2015.

alt Uchwała Nr III/12/2014 rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawieprzyjęcia Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

alt Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Łaskarzew w 2015 r.

alt Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Łaskarzew na rok 2015

alt Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Łaskarzewie ze strefą sanitarną

alt Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckie do Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 04 lutego 2015 r.

alt Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2015-2024

alt Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

alt Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu  nieruchomości na czas oznaczony 10 lat  w celu wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

alt Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 04 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

alt Uchwała Nr V/20/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia cen i stawek opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

alt Uchwała Nr V/21/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2015-2024

alt Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

alt Uchwała Nr V/23/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Łaskarzew

alt Uchwała Nr V/24/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew na rok 2015

alt Uchwała Nr V/25/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego działającego jako Lokalna Grupa Działania

altUchwała Nr V/26/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przystapienia Miasta łaskarzew do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania- Forum Powiatu Garwolińskiego

alt Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

alt Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31marca 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2015-2024

alt Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

alt Uchwała Nr VI/30/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łaskarzew, obejmującego teren istniejącego i projektowanego cmentarza wraz ze strefą sanitarną

alt Załącznik do Uchwały Nr VI/30/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015 r.

alt Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaskarzew na rok 2015

alt Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Łaskarzew

alt Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Łaskarzew publicznych przedszkoli

alt Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zgłoszenia wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu Garwolińskiego o nadanie tytułu honorowego- "Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego"

alt Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałej Komisji Rewizyjnej

alt Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Łaskarzew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014

alt Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.

alt Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2015-2024

alt Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

alt Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

alt Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.

alt Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łaskarzew oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych

alt Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta

alt Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta

alt Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2015-2024

alt Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

alt Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną

alt Uchwała Nr X/48/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 wrzesnia 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Łaskarzew

alt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/48/2015

alt Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/48/2015

alt Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/48/2015

alt Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/48/2015

alt Uchwała Nr X/49/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 września 2015 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

alt Uchwała Nr X/50/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 września 2015 roku w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowaia kandydata na ławnika

 alt Uchwała Nr XI/51/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2015-2024

alt Uchwała Nr XI/52/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

alt Uchwała Nr XI/53/2015  Rady Miasta łaskarzew z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie

alt Uchwała Nr XI/54/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na rok 2016

alt Uchwała Nr XI/55/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie w roku 2016

alt Uchwała Nr XI/56/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2015 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzew w roku 2016 oraz zwolnień  w tym podatku

alt Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzew w 2016 roku

alt Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przystapienia Miasta łaskarzew do realizacji projektu partnerskiego pn." Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)

alt Uchwała Nr XI/59/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Łaskarzew  wyrażającej zgodę na ustanowienie służebności gruntowej stanowiącej własność Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2016- 2019

alt Uchwała Nr XII/61/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  na lata 2015-2024

alt Uchwała Nr XII/62/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015

alt Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2016-2024

alt Uchwała Nr XII/64/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2016

alt Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2016 r.

alt Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Łaskarzew w 2016 r.

alt Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta w Łaskarzewie w 2016 r.

alt Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i wolontariacie na rok 2016

alt Uchwała Nr XII/69/2015  Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/64/95 z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie nazewnictwa ulic na osiedlu "Biała Góra" w Łaskarzewie

alt Uchwała Nr XIII/70/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

alt Uchwała Nr XIII/71/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

alt Uchwała Nr XIII/72/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

alt Uchawała Nr XIII/73/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2016 - 2024

alt Uchwała Nr XIII/74/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

alt Uchwała Nr XIV/75/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

alt Uchwała Nr XIV/76/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łaskarzew

alt Uchwała Nr XV/77/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały wyrażającej zgodę na wydzierżawienie w trybie przetargu na czas oznaczony 10 lat w celu wykonywania zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

alt Uchwała Nr XV/78/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2016-2024

alt Uchwała Nr XV/79/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

alt Uchwała Nr XV/80/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew

alt Uchwała Nr XV/81/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych praowadzonych przez Miasto Łaskarzew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

alt Uchwała Nr XV/82/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Miasto Łaskarzew, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

alt Uchwała Nr XV/83/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Łaskarzew na rok 2016

alt Uchwała Nr XV/84/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaskarzew na 2016 rok

alt Uchwała Nr XV/85/2016 Rady Miasta łaskarzew z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie

alt Uchwała Nr XVII/86/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta

alt Uchwała Nr XVII/87/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2016-2024

alt Uchwała Nr XVII/88/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

alt Uchwała Nr XVIII/89/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego miasta Łaskarzew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.

alt Uchwała Nr XVIII/90/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

alt Uchwała Nr XVIII/91/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2016-2024

alt Uchwała Nr XVIII/92/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

alt Uchwała Nr XVIII/93/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

alt Uchwała Nr XVIII/94/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew

alt Uchwała Nr XVIII/95/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia cen i stawek opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

alt Uchwała Nr XVIII/96/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Eliza Mikusek
Created: 2015-01-22
Published by: Eliza Mikusek
Published: 2015-01-22 15:57:42
Visits: 5030
Changelog