Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Prawo lokalne >> Zarządzenia Burmistrza >> Zarządzenia Burmistrza Miasta 2021

Zarządzenia Burmistrza Miasta 2021

04.01.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.1.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 04 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2021 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.1.2021

04.01.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.2.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 04 stycznia 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr.1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie

04.01.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.4.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 04 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w roku 2021

25.01.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.5.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Mieście Łaskarzew

26.01.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.7.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 26 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr.1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie

27.01.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.8.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 27 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w roku 2021

29.01.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.9.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 29 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest miasto Łaskarzew na rok 2021

29.01.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.10.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

02.02.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.11.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 02 lutego 2021 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

02.02.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.12.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 02 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia osób funkcyjnych odpowiedzialnych za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego

02.02.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.13.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 02 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr. 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie

02.02.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.14.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 02 lutego 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr. 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie

04.02.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.15.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 04 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.14.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie

04.02.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.16.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 04 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazania zespołu szkół/szkoły/przedszkola przez ustępującego dyrektora

04.02.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.17.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 04 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Gąsce - Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie

25.02.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.18.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.52.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

26.02.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.19.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

01.03.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.20.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 01 marca 2021 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Łaskarzew

02.03.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.21.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 2 marca 2021 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Łaskarzew

24.03.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.22.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 24 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego SPZOZ w Łaskarzewie za 2020 rok

24.03.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.23.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 24 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok

24.03.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.24.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 24 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji odbioru dla zadania pn.: "Modernizacja poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Łaskarzewie"

31.03.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.25.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

19.04.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.26.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 19 kwietnia 2021 r. w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury składników majątku Miasta Łaskarzew przeznaczonych do wykonywania zadań Miasta Łaskarzew w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków w związku z rozwiązaniem umowy konserwacji z dotychczasowym konserwatorem odpowiedzialnym za realizację ww. zadania

30.04.2021 r.

Zarządzenie NR OR.0050.28.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 30 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dla lokali mieszkalnych oraz najmu socjalnego lokali, stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Łaskarzew

30.04.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.29.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

30.04.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.30.2021 Burmistrza Miasta łaskarzew z 30 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej środków trwałych, pozostałych po zakończonym projekcie "Kino za rogiem" w budynku OSP Łaskarzew

10.05.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.31.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 10 maja 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

10.05.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.32.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 10 maja 2021 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta Łaskarzew

17.05.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.33.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 17 maja 2021 r. w sprawie odwołania zarządzenia w sprawie zamknięcia stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Łaskarzewie

18.05.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.34.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 18 maja 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku w zamian za święta przypadające w sobotę

18.06.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.35.2021 Zastępcy Burmistrza Miasta Łaskarzew z 18 maja 2021 r. w sprawie okresowej zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Łaskarzew

30.06.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.36.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

15.07.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.37.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 15 lipca 2021 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. Obsługi kancelaryjnej, BIP, Strony Internetowej oraz Promocji Miasta

19.07.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.38.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

29.07.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.39.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

10.08.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 10 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łaskarzew

25.08.2021 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.41.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 25 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łaskarzew, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2021 roku

31.08.2021

Zarządzenie Nr OR.0050.42.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

20.09.2021

Zarządzenie Nr OR.0050.43.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 20 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia OR.0050.53.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Łaskarzew

30.09.2021

Zarządzenie NR OR.0050.44.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 30 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia osób funkcyjnych odpowiedzialnych za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania Systemu Teleinformatycznego

Zarządzenie Nr OR.0050.45.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 30 września 2021 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

Zarządzenie Nr OR.0050.46.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 30 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia kierownika kancelarii materiałów w Urzędzie Miasta Łaskarzew

Zarządzenie Nr OR.0050.47.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

Zarządzenie Nr OR.0050.48.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania zespołu do spraw dostępności w Mieście Łaskarzew

25.10.2021

Zarządzenie Nr OR.0050.49.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 25 października 2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

29.10.2021

Zarządzenie Nr OR.0050.50.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 29 października 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

10.11.2021

Zarządzenie Nr OR.0050.51.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 listopada 2021 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2022

Zarządzenie Nr OR.0050.52.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 listopada 2021 w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2022-2029

30.11.2021

Zarządzenie Nr OR.0050.53.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 listopada 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

06.12.2021

Zarządzenie Nr OR.0050.54.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 06 grudnia 2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2021 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia

Zarządzenie Nr OR.0050.55.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 06 grudnia 2021 w sprawie zmian w budżecie na rok 2021

15.12.2021

Zarządzenie Nr OR.0050.56.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 15 grudnia 2021 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie

28.12.2021

Zarządzenie Nr OR.0050.57.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie wyboru średniej arytmetycznej niezbędnej do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

31.12.2021

Zarządzenie Nr OR.0050.58.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2021 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

Zarządzenie Nr OR.0050.59.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2021 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2022 roku w zamian za święta przypadające w sobotę

Zarządzenie Nr OR.0050.60.2021 Burmistrz Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2021 w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie do podpisywania informacji i sprawozdań przekazywanych Wojewodzie Mazowieckiemu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) oraz systemu ePUAP

Zarządzenie Nr OR.0050.61.2021 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Łaskarzew

show detailshide details
Information about the publication of the document
Created by: Paweł Wachnicki
Created: 2021-01-05
Published by: Paweł Wachnicki
Published: 2021-01-05 15:59:04
Visits: 4757
Changelog