Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Strona Główna >> Informacje bieżące

Informacje bieżące

29.10.2019 r.

***UWAGA***
W czwartek, 31.10.2019 r.
Urząd Miasta Łaskarzew
będzie czynny do godziny 13:00.
Za utrudnienia przepraszamy.

24.07.2019 r.

Decyzja WA.RET.070.1.341.3.2018 o zatwierdzeniu taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Łaskarzew na okres 3 lat

10.07.2019r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy przyłącza kablowego sieci średniego napięcia

25.06.2019r.

Obwieszczenie i informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy średniego ciśnienia

18.06.2019r.

****OGŁOSZENIE****

 

Dnia 21 czerwca b.r. /tj. piątek/ Urząd Miasta Łaskarzew będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

 

07.06.2019r.

*** OGŁOSZENIE***

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi Urząd Miasta Łaskarzew od dnia 10.06.2019r. /poniedziałek/ będzie czynny w godzinach 7:00 - 15:00 do odwołania. Pracownicy komunalni będą pracować od godziny 6:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

30.05.2019r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy gazociągu

Obwieszczenie i informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie loalizacji dla inwestycji budowy przyłącza kablowego sieci średniego napięcia

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej

16.04.2019r.

Obwieszczenie i informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy gazociągu

10.04.2019 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia

13.02.2019 r.

Obwieszczenie i informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej

11.02.2019 r.

Obwieszczenie i  informacja o wszcęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy gazociągu

29.01.2019 r.

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2019 roku

02.01.2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2019 roku

13.12.2018 r.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

05.12.2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.45.2018 BURMISTRZA MIASTA ŁASKARZEW z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami

18.10.2018 r.

Obwieszczenie oraz informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

25.09.2018 r.

Informacja o realizacji zadania pn. „Zwiększenie dostępu mieszkańcom Łaskarzewa do infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie ciągu pieszo-rowerowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

30.08.2018 r.

Doposażenie jednostki OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczy

10.08.2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 sierpnia 2018 roku o odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych w celu poprawy bezpieczeństwa osób dowożących dzieci do Zespołu Szkół Nr 1, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 193/6, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

20.07.2018 r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego  o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody

11.07.2018 r. 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta łaskarzew z dnia 11 lipca 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych w celu poprawy bezpieczeństwa osób dowożących dzieci do Zespołu Szkół nr 1, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 193/6, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

10.07.2018 r.

Obwieszczenie z dnia 10.07.2018 r. o wydaniu decyzji IBN.GPB.6733.4.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie kanalizacji deszczowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 286/5, 4408, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

18.05.2018 r.

Obwieszczenie  z dnia 18 maja 2018 roku o wydaniu decyzji IBN.GPB.6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia  na terenie działek nr 1016, 4022, 4028, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

09.05.2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 08 maja 2018 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie części działek 3894, 242/2, 243/2, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

25.04.2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 25 kwietnia 2018 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

16.04.2018 r.

Obwieszczenie  Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

22.03.2018 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 3894, 242/2, 243/2, obręb 1 Łaskarzew, Miasto łaskarzew

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 1016, 4022, 4028, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu garwolińskiego

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łaskarzew Konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika SP ZOZ

Informacja o rozliczeniu przez Klub Sportowy dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2018 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 19 stycznia 2018 r. o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2017 r. znak: IBN.GPB.6733.5.1.2017

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łaskarzew Konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia IBN.GPB.6733.6.2017

Bezpłatna pomoc prawna w 2018 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.1.2018 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2018 r.

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefoni komórkowej PLAY wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrstrukturą techniczną

Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. Modernizacja kotłowni na terenie miasta Łaskarzew

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 14 grudnia 2017 r. o wydaniu decyzji IBN.GPB.6733.7.2017

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 grudnia 2017 r. o zakończeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN40 PE

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 listopada 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY

 

 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 listopada 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.39.2017 BURMISTRZA MIASTA ŁASKARZEW z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Informacja o realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej ul. Przychodnia w Łaskarzewie” zrealizowanego w 2017 r. współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

IBN.GPB.6733.6.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE na terenie działek o numerach ewidencyjnych  1285, 1280, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

 IBN.GPB.6733.7.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE na terenie działek o numerach ewidencyjnych  4483/2, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia ze stacjami transformatorowymi, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 286/5, 1070, 305/9, 305/8, 301/8, 301/6, 3851/8, 301/11, 301/9, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 x 3,7 PE, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 789, 4411, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z wewnętrzną linią zasilającą, na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 2020/3, 2020/4, 2020/5, 2020/6, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia ze stacjami transformatorowymi, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 286/5, 1070, 305/9, 305/8, 301/8, 301/6, 3851/8, 301/11, 301/9, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 x 3,7 PE, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 789, 4411, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Łaskarzewie

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Urząd Miasta Łaskarzew informuje, że Rada Miasta Łaskarzew w dniu 07 sierpnia 2017 r. podjęła Uchwałę Nr XXX/163/2017 w sprawie ustalenia cen i stawek opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XXX/163/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 07 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia cen i stawek opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXIX/159/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/131/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji dla Miasta Łaskarzew na lata 2017-2023

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/159/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 14 lipca 2017 r. - Programu rewitalizacji dla Miasta Łaskarzew na lata 2017-2023

 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego lanu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łaskarzew obejmującego teren istniejacego i projektowanego cmentarza wraz ze strefą sanitarną

Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łaskarzew obejmującego teren istniejącego i projektowanego cmentarza wraz ze strefą sanitarną

Załacznik do projektu Uchwały

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łaskarzew, obejmującego teren istniejącego i projektowanego cmentarza wraz ze strefą sanitarną i toczącej sie w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszenie - Konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola „Leśny Zakątek” w Łaskarzewie, ul. Alejowa 23 A

Ogłoszenie - Konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Łaskarzewie, ul. Kolejowa 13

Uchwała Nr XXV/141/2017 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2017 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący zabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 760/8, połozoną w Łaskarzewie przy ul. Chopina 19A

Informacja o rozliczeniu przez Klub Sportowy dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Łaskarzew z realizacji Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016

IBN.GPB.6733.1.2016 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 11 stycznia 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Zarządzenie Nr OR.0050.1.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2017 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia OR.0050.1.2017- Wzór oferty

Załącznik nr 2 do Zarządzenia OR.0050.1.2017- Wzór umowy

Załącznik nr 3 do Zarządzenia OR.0050.1.2017- Wzór sprawozdania

 

 Realizacja zadania pn. Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie 

 Realizacja zadania pn. Budowa ścieżki edukacyjnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie

 Realizacja zadani pn. Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie

 Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn. Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie

 Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. Budowa ścieżki edukacyjnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie

 Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej w Łaskarzewie

 

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci SN 15 kV, nn 0,4 kV, kontenerowych stacji transformatorowych  SN nn 15/0,4 kV oraz złączy kablowych SN 15 kV.

 

  Zarządzenie OR.0050.43.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych programu Wspłpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

  Podpisanie umowy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Miastem Łaskarzew na realizację zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację pn. „Przebudowa dróg gminnych w Łaskarzewie, ulica Sportowa”

Zarządzenie Nr OR.0050.7.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2016 roku

Stanowisko Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie poparcia podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego

Zarządzenie Nr OR.0050.1.2016 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2016 r.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2016 r.- wzór oferty

Załącznik nr 2 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2016 r.- wzór sprawozdania

 

 Obwieszczenie IBN.OŚ.6220.6.2015  o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie IBN.GPB.6733.2.2015 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 listopada 2015 r. o zakończeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie IBN.GPB.6733.5.2015 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 listopada 2015 r. zawiadomienie o wydaiu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na "Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łaskarzew

Obwieszczenie IBN.GPB.6733.3.2015 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 27 listopada 2015 r. zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na " Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łaskarzew"

 

 Zarządzenie OR.0050.42.2015 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IBN.GPB.6733.4.2015

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IBN.GPB.6733.2.2015

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IBN.GPB.6733.5.2015

 

 Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach IBN.OŚ.6220.5.2015 

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach IBN.OŚ.6220.5.2015

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Łaskarzew i toczacej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 26 maja 2015 r. IBN.GPB.6733.1.2015

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 15 maja 2015 r. o zakończeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- ul. Nadrzeczna

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 01 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- ul. Nadrzeczna.

 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Animator- Moje boisko- ORLIK 2012 w Urzędzie Miasta Łaskarzew

 Ogłoszenie o Konkursie na stanowisko Animator-Moje boisko-Orlik 2012 z dnia 27.01.2015 r. 

  Zarządzenie Nr OR.0050.1.2015 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2015 roku.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 2 września 2014 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- działka nr ew. 404 i działka nr ew 982/2

 

Informacja o dofinansowaniu zakupu instrumentów dla orkiestry detej w Łaskarzewie

 

Ogłoszenie- Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Ogłoszenie o Konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie

 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Animator- Moje boisko- ORLIK 2012 w Urzędzie Miasta Łaskarzew

 Ogłoszenie o Konkursie na stanowisko "Animator- Moje boisko ORLIK 2012" z dnia 24.01.2014 r.

 Załącznik Nr 1- Oświadczenie do Konkursu na stanowisko "Animator-Moje boisko ORLIK 2012" z dnia 24.01.2014 r.

Załącznik Nr 2-Harmonogram do Konkursu na stanowisko "Animator- Moje boisko ORLIK 2012" z dnia 24.01.2014 r.

pdf button Ocena jakości wody z dnia 12.12.2013

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Animator- Moje boisko ORLIK 2012

Informacja o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie

Ogłoszenie w sprawie zmiany numeru telefonu alarmowego w sytuacjach awarii sieci wod-kan.

Załącznik Nr 2 do Konkurs na stanowisko "Animator-Moje boisko ORLIK 2012"

Załączni Nr 1 do Kokursu na stanowisko "Animator-Moje boisko ORLIK 2012"

Konkurs na stanowisko "Animator- Moje boisko Orlik 2012"

Ocena jakości wody z dnia 31.12.2012 r.

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków- Osoba prawna (firma)

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków- Odbiorca indywidualny

Wykaz działek do sprzedaży

Informacja Burmistrza Miasta Łaskarzew o przekształceniu

Uchwała Nr XXIV/161/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 17 października 2012 roku w sprawie okręgów wyborczych

Informacja Burmistrza Miasta Łaskarzew w sprawie okręgów wyborczych- 30.09.2012 r.

Projekt Uchwały w sprawie okręgów wyborczych - 30.09.2012 r.

Załacznik do uzasadnienia Uchwały w sprawie okręgów wyborczych- 30.09.2012 r.

Projekt Uchwały w sprawie okręgów wyborczych

Załącznik do Uchwały w sprawie okręgów wyborczych

Załącznik do uzasadnienia Uchwały w sprawie okręgów wyborczych

Informacja Burmistrza Miasta Łaskarzew w sprawie okręgów wyborczych

Komunikat CEIDG dla przedsiębiorców

Ocena jakości wody

Ogłoszenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o naborze wniosków na

Ogłoszenie o wykazie zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu nieograniczonego

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu nieograniczonego

Zaproszenie na XXI Sesję Rady Miasta Łaskarzew

Zaproszenie na XX Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Łaskarzew

Zarządzenie Nr OR.0050.23.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie

Załącznik do Zarządzenie Nr OR>0050.23.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 25 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.18.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2012 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.0050.18.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.18.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.18.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miasta Łaskarzew

Zaproszenie na XVII sesję Rady Miasta Łaskarzew

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Miasta Łaskarzew

Odpowiedź na prośbę o dofinansowanie zadania pn.

Prośba o dofinansowanie zadania pn.

Zarządzenie Nr OR.0050.10.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.10.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr Or.0050.9.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2012 roku

Informacja w sprawie wskazania osób przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej

Zarządzenie Nr OR.0050.7.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie

Zarządzenie Nr OR.0050.6.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2012 roku

Zarządzenie Nr OR.0050.3.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych roku w zakresie upowszechniania kult

Zarządzenie Nr OR.0050.2.2012 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2012 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Burmistrza Miasta Łaskarzew - rozporządzenie

Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Burmistrza Miasta Łaskarzew - oferta wzór

Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Burmistrza Miasta Łaskarzew - umowa wzór

Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Burmistrza Miasta Łaskarzew - sprawozdanie wzór

OSWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ DLA CELÓW BUDOWLANYCH

POMOC DE MINIMIS

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POMOCY PUBLICZNEJ

INFORMACJA O WYROBACH AZBESTOWYCH

wniosek o dofinansowanie zadań polegających na unieszkodliwianiu azbestu

OGŁOSZENIE W SPRAWIE UTYLIZACJI WYROBÓW AZBESTOWYCH

Informacja o spotkaniu z mieszkańcami

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 października 2011 r.

Relacja z Jubileuszu Ochotniczej Strazy Pozarnej

Relacja z obchodów Dnia Miasta Łaskarzew

Informacja o dofinansowaniu utylizacji wyrobów azbestowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Zaproszenie na Sesję Rady Miasta

Relacja z obchodów rocznicy spalenia Łaskarzewa

Informacja Burmistrza Miasta Łaskarzew w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień bez Samochodu

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień bez Samochodu

Zaproszenie Burmistrza Miasta Łaskarzew na uroczystość obchodów Rocznicy Spalenia Miasta Łaskarzewa

Informacja Powitowego Lekarza Weterynarii o obwodach badania mięsa

Informacja o obowiązku szczepienia psów przeciw wściekliźnie

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Ocena jakości wody 1

Ocena jakości wody 2

Zaproszenie na Dzień Miasta Łaskarzew

Ogłoszenie Burmistrz Miasta

Ogłoszenie

Informacja Instytutu Pamięci Narodowej dot. nadania odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Skarbnik Miasta

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. obsługi BIP i strony internetowej oraz promocji miasta

OGŁOSZENIE - Wykaz - Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

OGŁOSZENIE

Zaproszenie na spotkanie z Radnymi Rady Miasta Łaskarzew

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 czerwca 2011 r.

Bezpieczna żywność

Relacja z akcji ,,Polska biega

Relacja z w VI edycji Duet Dance Festiwal

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ŁASKARZEW dot. zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Garwolinie oraz do Sądu Okręgowego w Siedlcach.

Załącznik do Obwieszczenia Rady Miasta Łaskarzew - KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

KONKURS FOTOGRAFICZNY - ODKRYWAJ PERŁY W SWOJEJ OKOLICY

DZIEŃ DZIECKA

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

OGŁOSZENIE - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego na okres 15 lat, zabudowanych nieruchomości położonych w Łaskarzewie wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną,

Zaproszenie do udziału w akcji ,,Polska Biega

Bezpłatne badania mammograficzne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA

Informacja dot. pracy Urzedu Miasta w dniu 02 maja 2011r.

Majówka 29.04.2011 - 3.05.2011

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA

UWAGA AZBEST - O G Ł O S Z E N I E dot. usuwania azbestu

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzadnicze

Zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 05 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2011 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Zaproszenie Burmistrza Miasta na spotkanie z Mieszkańcami

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Zarządzenie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2011r. w zakresie sportu

Zarządzenie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2011r.

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o Konkursie z dnia 14 marca 2011r.

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o konkursie z dnia 14 marca 2011r.

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia o Konkursie z dnia 14 marca 2011r.

Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacją zadań publicznych z zakresu sportu w 2011 roku

Informacja o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego

Dyżury Rady Miasta

Informacja Rady Miasta Łaskarzew dot. dyżurów Radnych Rady Miasta

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4 / 2011 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2011 roku

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o Konkursie z dnia 14 lutego 2011 r.

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o Konkursie z dnia 14 lutego 2011 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do ogłoszenia o Konkursie z dnia 14 lutego 2011 r.

Zaproszenie na spotkanie z Burmistrz Miasta

INFORMACJA - Wsparcie w formie pożyczki

INFORMACJA - Wsparcie w formie dotacji

Zaproszenie na Sesję Rady Miasta

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Autor:test test222
Dodany przez: Administrator systemu
Data informacji: 2011-02-14 18:59:20
Opublikował: Administrator systemu
Data publikacji: 2011-02-14 18:59:20
Odsłon: 16295
Dziennik zmian