Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna >> Strona Główna >> Informacje bieżące

Informacje bieżące

5 czerwca 2024 r.

Zawiadomienie RG.6733.1.2024 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie wieży jako nośnika urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnej BT14458 Łaskarzew Ściegiennego wraz z infrastrukturą towarzysząca, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 405/1, obręb 0001 M. Łaskarzew

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta Łaskarzew powołanych do przeprowadzenia Wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

15 maja 2024 r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 15 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 5

10 maj 2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 10 maja 2024 r. o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

22 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 22 kwietnia 2024 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego

05 kwietnia 2024 r.

Zawiadomienie G.6623.12.2024.AK o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wyłożenia do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji

22 marca 2024 r.

Decyzja G.6623.17.2023.AK z dn. 23 lutego 2024 zatwierdzająca projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotychczas niesklsyfikowanych lub zrekultywowanych dla użytków gruntowych figurujących w ewidencji gruntów i budynków jako rowy

19 marca 2024 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Łaskarzew zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Łaskarzew zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Łaskarzewie

18 marca 2024 r.

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

12 marca 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie losowania

Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 12 marca 2024 r. w celu powołania w mieście Łaskarzew obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

06 marca 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 06 marca 2024 r. w sprawie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

04 marca 2024 r.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika Klubu Dziecięcego ,,Pozytywka" w Łaskarzewie

Informacja o wynikach Konkursu na Kierownika Klubu Dziecięcego ,,Pozytywka'' w Łaskarzewie

27 luty 2024 r.

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

26 luty 2024 r.

Postanowienie Nr 174/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie Nr 175/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

22 luty 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

19 luty 2024 r.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika Klubu Dziecięcego ,,Pozytywka" w Łaskarzewie

16 luty 2024 r.

Informacja o rozliczeniu przez Stowarzyszenia dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2023 r.

13 luty 2024 r.

Informacja o wynikach konkursu na Kierownika SPZOZ w Łaskarzewie

09 luty 2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaskarzew w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łaskarzewie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

05 luty 2024 r.

Obwieszczenie Starosty Powiatu Garwolińskieo z dnia 5 lutego 2024 w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Rady Powiatu Garwolińskiego oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Garwolinie

30.01.2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie okręgów wyborczych

Informacja o wynikach konkursu na Kierownika SPZOZ w Łaskarzewie

29.01.2024 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

25.01.2024 r.

Obwieszczenie RG.6220.3.2023 z dnia 25 stycznia 2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo-magazynowo-produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1810, obręb 0001 M. Łaskarzew, zostało wydane przez Burmistrza Miasta Łaskarzew postanowienie z dnia 25 stycznia 2024 r., znak: RG.6220.3.2023, o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

18.01.2024 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zachodniej części Miasta Łaskarzew

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Miasta Łaskarzew

Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego pdf

Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego doc

12.01.2024 r.

Ocena obszarowa jakości wody za 2023 rok dla miasta Łaskarzew z dn. 12.01.2024 r.

05.01.2024 r.

Obwieszczenie RG.6730.9.2023 z dnia 5 stycznia 2024 r. o wydaniu decyzji znak: RG.6730.9.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Łaskarzew” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2423, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

02.01.2024 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2024 roku

Załącznik - oferta realizacji zadania publicznego

20.12.2023 r.

Obwieszczenie RG.6220.3.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo-magazynowo-produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1810, obręb 0001 M. Łaskarzew

Załącznik do obwieszczenia RG.6220.3.2023 - postanowienie

13.12.2023 r.

Obwieszczenie RG.6730.9.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Łaskarzew” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2423, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie RG.6220.3.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo-magazynowo-produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1810, obręb 0001 M. Łaskarzew

07.12.2023 r.

Ocena jakości wody z wodociągu Łaskarzew

30.11.2023 r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

20.11.2023 r.

Obwieszczenie RG.6730.9.2023 z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie wydania opinii oraz uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Łaskarzew” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 2423, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

13.11.2023 r.

Obwieszczenie RG.6733.5.2023 z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 4413, 4414, 4415, 4416, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie RG.6733.6.2023 z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 4175, 4209, 4272, 4279, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

08.11.2023 r.

Wykaz nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacja o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu na terenie Miasta Łaskarzew

07.11.2023 r.

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

31.10.2023 r.

Obwieszczenie RG.6730.9.2023 z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Łaskarzew” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2423, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

25.10.2023 r.

Informacja WA.ZUZ.6.4210.695.2023.TW o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

19.10.2023 r.

Obwieszczenie RG.6733.5.2023 z dnia 19 października 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 4413, 4414, 4415, 4416, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew został zebrany materiał dowodowy

Obwieszczenie RG.6733.6.2023 z dnia 19 października 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 4175, 4209, 4272, 4279, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew został zebrany materiał dowodowy

21.09.2023 r.

Obwieszczenie RG.6733.5.2023 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 4413, 4414, 4415, 4416, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie RG.6733.6.2023 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 4175, 4209, 4272, 4279, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew 

11.09.2023 r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków

05.09.2023 r.

Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.426.2023.KAK z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zawiadomienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 sierpnia 2023 r. znak: WA.ZUZ.6.4210.426.2023.KAK, udzielającej Miastu Łaskarzew, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia, składającego się z dwóch studni nr 1 i nr 3, zlokalizowanych na działkach o nr ew. 184/2 i 183/5 obręb 0001 M. Łaskarzew gm. Łaskarzew, w zakresie lokalizacji istniejącego ujęcia

23.08.2023 r.

Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.426.2023.KAK z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu w dniu 18 sierpnia 2023 r. Miastu Łaskarzew, decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia, składającego się z dwóch studni nr 1 i nr 3, zlokalizowanych na działkach o nr ew. 184/2 i 183/5 obręb 0001 M. Łaskarzew, gm. Łaskarzew

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

11.08.2023 r.

Obwieszczenie RG.6220.3.2023 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo magazynowo produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1810, obręb 0001 M. Łaskarzew

02.08.2023 r.

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Łaskarzew

14.07.2023 r.

Zawiadomienie WA.ZUZ.6.4210.492.2023.KAK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Powiatu Garwolińskiego z dn. 27.08.2023 r. znak: RŚ.6341.89.2023, na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej nr 1 - podstawowej i nr 3 - awaryjnej, zlokalizowanych na działce o nr ew. 183/5 obręb 0001 M. Łaskarzew, gm. Łaskarzew

Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.426.2023.KAK o wszczęciu, na wniosek Miasta Łaskarzew, postępowania adminstracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia, składającego się z dwóch studni nr 1 i nr 3, zlokalizowanych na działkach o nr ew. 184/2 i 183/5 777 obręb 0001 M. Łaskarzew, gm. Łaskarzew

30.06.2023 r.

Raport z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Łaskarzew na rok 2022 i efektów jego realizacji

26.06.2023 r.

Obwieszczenie RG.6733.4.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 1655/1, 1654, 1660, 3005, 1714, 1728/3, 1782, 1914, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

19.06.2023 r.

Raport końcowy z konsultacji społecznych projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Miasta Łaskarzew na lata 2023-2028"

15.06.2023 r.

Obwieszczenie OR.0540.1.2023 dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu strategii

Załącznik nr 1 - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Załącznik nr 2 - Opinia sanitarna Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

05.06.2023 r.

Obwieszczenie RG.6733.3.2023 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży jako nośnika urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnej BT14458 Łaskarzew Ściegiennego, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 193/6, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

02.06.2023 r.

Obwieszczenie RG.6220.3.2023 o wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo magazynowo produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1810, obręb 0001 M. Łaskarzew oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko

Obwieszczenie RG.6733.4.2023 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 1655/1, 1654, 1660, 3005, 1714, 1728/3, 1782, 1914 został zebrany materiał dowodowy

26.05.2023 r.

Obwieszczenie RG.6220.3.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo magazynowo produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1810, obręb 0001 M. Łaskarzew

12.05.2023 r.

Obwieszczenie RG.6733.3.2023 w sprawie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży jako nośnika urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnej BT14458 Łaskarzew Ściegiennego na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 193/6, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

20.04.2023 r.

Obwieszczenie RG. 6733.4.2023 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 16551, 1654, 1660, 3005, 1714, 17283, 1782, 1914

18.04.2023 r.

Obwieszczenie RG.6733.1.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 290/1, 292, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie RG.6733.2.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1070, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew 

17.04.2023 r.

Obwieszczenie RG. 6220.1.2023 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew”, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 1655/1, 1654, 1660, 3005, 1714, 1728/3, 1782, 1914

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew", zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 1655/1, 1654, 1660, 3005, 1714, 1728/3, 1782, 1914

03.04.2023 r. 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r. 

28.03.2023 r.

Obwieszczenie RG.6733.3.2023 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży jako nośnika urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnej BT14458 Łaskarzew Ściegiennego, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 193/6, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

27.03.2023 r.

Obwieszczenie RG.6733.1.2023 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewiden cyjnych: 290/1,292, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie RG.6733.2.2023 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na trenie części działk i o numerze ewidencyjnym 1070, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

17.03.2023 r.

Obwieszczenie RG.6220.1.2023 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew”. Teren inwestycji: działki o numerach ewidencyjnych: 1655/1, 1654, 1660, 3005, 1714, 1728/3, 1782, 1914

06.02.2023 r.

Obwieszczenie RG. 6733.1.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 290/1, 292, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie RG. 6733.2.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 1070, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

03.02.2023 r.

Obwieszczenie RG.6220.1.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

18.01.2023 r.

Ocena obszarowa jakości wody za 2022 rok dla Miasta Łaskarzew

03.01.2023 r.

Informacje dotycząca preferencyjnego zakupu paliwa stałego (węgla) przez Miasto Łaskarzew

30.12.2022 r.

Informacja dotycząca Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

07.12.2022 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Miejskiej Rady Pożytku Publicznego

Formularz zgłoszeniowy

Uchwała nr XLVII/295/2022

25.11.2022 r.

Zawiadomienie G.683.26.2022.ZG

04.11.2022 r.

Informacja o przystąpieniu przez Miasto Łaskarzew do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

24.10.2022 r. 

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Zawiadomienie Nr G.683.26.2022.ZG z dnia 18 października 2022 r. o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 3671/1 o pow. 0,0022 ha, położoną w Łaskarzewie, stanowiącą obecnie własność Miasta Łaskarzew, na podstawie decyzji Starosty Powiatu Garwolińskiego Nr 575/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. syng. B.6740.234.2022.RB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy Przychód w km 0+698-1+178 i DD w km 0+000-0+140,00 w m. Łaskarzew, powiat garwoliński, sprostowanej postanowieniem Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 6 września 2022 r. nr B.6740.234.2022.RB

16.08.2022 r.

Obwieszczenie RG.6220.2.2022 o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej BT14458 Łaskarzew Ściegiennego przy ulicy Alejowej w Łaskarzewie na działce nr 193/6, obręb Miasto Łaskarzew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie

Decyzja RG.6220.2.2022

10.08.2022 r.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

Informacja o wykazie nieruchomości

03.08.2022 r.

Informacja o wykazie nieruchomości

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

29.07.2022 r.

Obwieszczenie RG.6733.1.2022 o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 290/1, 305/4, 290/2, 305/8, 305/9, 305/2, 286/6, 1070, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

12.07.2022 r. 

Zawiadomienie B.6740.234.2022.RB o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Przychód w km 0+698 – 1+178 i DD w km 0+00 – 0+140,00 w m. Łaskarzew, Powiat garwoliński”

Obwieszczenie RG. 6220.2.2022 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

11.07.2022 r.

Obwieszczenie B.6740.234.2022.RB o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Przychód w km 0+698 – 1+178 i DD w km 0+00 – 0+140,00 w m. Łaskarzew, Powiat garwoliński

08.07.2022 r.

Obwieszczenie RG.6733.3.2022 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 3664/3, 3664/4, 3756, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

20.06.2022 r.

Obwieszczenie RG. 6733.3.2022 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 36 64/3, 3664/4, 3756, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew.

25.05.2022 r.

Obwieszczenie RG. 6220.2.2022 o wszczęciu postepowania administracyjnego i wystapieniu do organów współdziałających

10.05.2022 r.

Obwieszczenie RG. 6733.3.2022 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie części działek o numerach ewidencyjnych: 3664/3, 3664/4, 3756, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

04.05.2022 r.

Obwieszczenie RG.6733.1.2022

Obwieszczenie RG.6733.2.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN90, DN63 PE na działkach o numerach ewidencyjnych: 707, 190/3, 4279, 4175, 4165, 4272, 4209, 4229, 4185, 4252, 4198, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

29.04.2022 r.

Obwieszczenie RG. 6733.1.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 290/1, 305/4, 290/2, 305/8, 305/9, 305/2, 286/6, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

14.04.2022 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ulicy Przychód w km 0+698 - 1+178 i DD w km 0+000 - 0+140,00 w m. Łaskarzew, Powiat garwoliński"

11.04.2022 r.

Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dministracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN90, DN63 PE na działkach o numerach ewidencyjnych: 707, 190/3, 4279, 4175, 4165, 4272, 4209, 4229, 4185, 4252, 4198, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew 

Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Przychód w km 0+698- 1+178 i DD w km 0+000- 0+140,00 w m. Łaskarzew, Powiat garwoliński” 

08.04.2022 r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 193/6, obręb 1 Łaskarzew Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniulokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 245/5, obręb 1 Łaskarzew Miasto Łaskarzew.

07.04.2022 r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 290/1, 305/4, 290/2, 305/8, 305/9, 305/2, 286/6, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

04.04.2022 r.

Postanowienie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN90, DN63 PE na terenie działek nr 707, 190/3, 4279, 4175, 4165, 4272, 4209, 4229, 4185, 4252, 4198, obręb 1 Łaskarzew

22.03.2022 r.

Zawiadomienie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.1.2021.mk.9

10.03.2022 r.

Obwieszczenie RG. 6733.2.2022 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN90, DN63 PE na działkach o numerach ewidencyjnych: 707, 190/3, 4279, 4175, 4165, 4272, 4209, 4229, 4185, 4252, 4198, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew 

03.03.2022 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleniawodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych, tj sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Promnik na dziłakch ewidencyjnych nr 1654, 1655/1, 1295, 1280 obręb 0001 Łaskarzew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych, tj. sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Promnik na działkach ewidencyjnych nr 1654, 1655/1, 1295, 1280 obręb 0001 Łaskarzew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie

22.02.2022 r.

Obwieszczenie RG. 6733.1.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 290/1, 305/4, 290/2, 305/8, 305/9, 305/2, 286/6, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew 

15.02.2022 r.

Obwieszczenie RG.6733.13.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 904, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie RG. 6733.14.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 448310 obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie RG. 6733.15.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 410724, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie RG. 6733.18.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 4126, obręb 1 Łaskarzewew, Miasto Łaskarzew

21.01.2022 r.

Obwieszczenie RG.6733.13.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 904, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie RG.6733.14.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 4483/10, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie RG.6733.15.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 4107/24, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie RG.6733.18.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 4126, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

14.01.2022 r.

Ocena obszarowa jakości wody za 2021 rok dla Miasta Łaskarzew

13.01.2022 r.

Informacja o rozliczeniu przez Stowarzyszenia dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie

30.12.2021 r.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Środowiska - Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia - Lublin - Dorohusk - Granica Państwa

28.12.2021 r.

Ocena jakości wody - znak sprawy HK.9027.1.125.2021 z dnia 23.12.2021 r.

21.12.2021 r.

Obwieszczenie RG.6733.12.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie hali sportowo - widowiskowej wraz z łącznikiem z Zespołem Szkół Nr 1 w Łaskarzewie wraz z infrastrukturą techniczną, budową zjazdu publicznego, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1527, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

15.12.2021 r.

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Łaskarzew o kontroli palenisk domowych na terenie Miasta Łaskarzew

24.11.2021 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego na temat obwodów łowieckich

Formularz zgłaszania uwag

18.11.2021 r.

Obwieszczenie RG.6733.12.2021 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie hali sportowo-widowiskowej wraz z łącznikiem z Zespołem Szkół Nr 1 w Łaskarzewie wraz z infrastrukturą techniczną, budową zjazdu publicznego, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1527, obręb1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie RG.6733.13.2021 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 904, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie RG.6733.14.2021 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 4483/10, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie RG.6733.15.2021 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 4107/24, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie RG.6733.16.2021 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 193/6, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie RG.6733.17.2021 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 245/5, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie RG.6733.18.2021 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 4126, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

09.11.2021 r.

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

27.10.2021 r.

Obwieszczenie RG.6733.12.2021 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie hali sportowo widowiskowej wraz z łącznikiem z Zespołem Szkół Nr 1 w Łaskarzewie wraz z infrastrukturą techniczną, budową zjazdu publicznego, na terenie działki o numerze inwestycyjnym 1527, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

31.08.2021 r.

Obwieszczenie planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Orzeł" w Garwolinie w sezonie łowieckim 2021/2022

Załącznik do Obwieszczenia planu polowań zbiorowych

25.08.2021 r.

Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.522.2021.AZ o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja WA.ZUZ.6.4210.522.2021.AZ o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

17.08.2021 r.

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Łaskarzew udział 1/2. Nieruchomość położona w Mieście Łaskarzew przy ul. Białej 35, działka ewidencyjna nr 941 obręb 0001-M. Łaskarzew

28.07.2021 r.

Zawiadomienie w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia - Lublin - Dorohusk - Granica Państwa

16.07.2021 r.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, dla obrębu ewidencyjnego Miasta Łaskarzew

07.07.2021 r.

Obwieszczenie o przyjęciu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łaskarzew na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału nieruchomości przy ul. Białej 35, działka ewidencyjna nr 941 o pow. 650 m2.

18.06.2021 r,

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - ul. Przychód

16.06.2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6733.11.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 1325W oraz budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Nr 1325W

12.05.2021 r.

Infomacja dotycząca wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu na terenie Miasta Łaskarzew

30.04.2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6733.2.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1409, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6733.7.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1358, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6733.4.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1252, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6733.10.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych 4408, 4415, 4414, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6733.5.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1432, 1447, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6220.2.2021 dla przedsiewzięcia pn.:"Zmiana użytku leśnego położonego na działce nr ewidencyjny 4318 i 4132/1 w Mieście Łaskarzew, poprzez wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną pow. garwoliński, woj. mazowieckie"

20.04.2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6733.9.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 390, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6733.3.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 454, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6733.8.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych 476, 419/1, 4468, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6733.1.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych 4286, 4287, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6733.6.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych 360, 354, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

09.04.2021 r.

Decyzja G.683.5.2020.UK Starosty Powiatu Garwolińskiego dotyczące ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Miasto Łaskarzew prawa własności nieruchomości gruntowej, o nieuregulowanym stanie prawnym

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1409, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1252, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1358, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w Łaskarzewie oraz budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Nr 1325W - ulice: Garwolińska, Rynek Duży im. J.Piłsudskiego, Kościuszki w Łaskarzewie na działkach o numerach ewidencyjnych: 363/2, 364, 367, 373, 389/2, 390, 397, 407, 408, 415/1, 416/2, 668, 678, 680, 750/1, 706, 707, 718, 747, 762, 764, 789, 796, 813/6, 815, 824, 883, 964, 965/1, 966, 967, 1328, 1448/4, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

06.04.2021 r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 4408, 4415, 4414, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 1432, 1447, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o numerach ewidencyjnych: 4318, 4132/21, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

01.04.2021 r.

Obwieszczenie informujące o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt." Program Ochrony Środowiska dla Miasta Łaskarzew na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028" oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko

Załącznik 1 - Program Ochrony Środowiska dla Miasta Łaskarzew na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028

Załącznik 2 - Prognoza oddziaływania na środowisko "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łaskarzew na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

Załącznik 3 - Formularz uwag do Programu Ochrony Środowiska

26.03.2021 r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 390, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działki o numerze ewidencyjnym 454, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych 476, 419/1, 4468, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych 360, 354, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie i przebudowie przepompowni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 4286, 4287 obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

08.03.2021 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej działkach o numerach ewidencyjnych: 4408, 4415, 4414, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

08.03.2021 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 476, 419/1, 4468, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 1432, 1447, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 1409, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 4286, 4287, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 454, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 1252, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 360, 354, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 1358, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie przepompowni ścieków na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 390, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

19.02.2021 r.

Zawiadomienie G.683.5.2020.UK Starosty Powiatu Garwolińskiego dotyczące budowy drogi gminnej (ul. Przychód)

26.01.2021 r.

Obwieszczenie Starosty Powiatu Garwolińskiego dotyczące gospodarki leśnej

20.01.2021 r.

Ocena obszarowa jakości wody za 2020 r. dla miasta Łaskarzew

11.01.2021 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o numerach ewidencyjnych: 4318, 4132/21, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

11.01.2021 r.

Obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o numerach ewidencyjnych: 4318, 4132/21, obręb 1 Łaskarzew, Miasto Łaskarzew

07.01.2021 r.

Zawiadomienie G.683.5.2020.UK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Miasto Łaskarzew prawa własności nieruchomości gruntowej

07.01.2021 r.

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Łaskarzew

05.01.2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną związane z budową dworca kolejowego

23.12.2020 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia-Lublin-Dorohusk-Granica Państwa"

09.11.2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

05.10.2020 r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

18.09.2020 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy Przychód w Łaskarzewie

12.08.2020 r.

W uwagi na Zarządzenie Burmistrza Miasta Łaskarzew

nr OR.0050.31.2020 z dn. 7 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta Łaskarzew

w dn. 14.08.2020 r.

będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

03.08.2020 r.

Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.341.2020.MJW o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.342.2020.MJW o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

17.07.2020 r.

Zawiadomienie WA.ZUZ.6.4210.341.2020.MJW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie WA.ZUZ.6.4210.342.2020.MJW o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

29.06.2020 r.

Uwaga!

Informujemy, że od środy 1 lipca 2020 r.

Urząd Miasta Łaskarzew

będzie czynny

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7:00 - 15:00.

Kasa Urzędu Miasta

będzie czynna w godzinach 7:00 - 13:00

20.05.2020 r.

Sprawozdania Miasta Łaskarzew za 2019 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2019 r.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2019 r.

Informacja dodatkowa łączna za 2019 r.

Rachunek zysków i strat jednostki za 2019 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 r.

07.05.2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana użytku leśnego o pow. 0,0748 ha położonego na działce nr 4354 w miejscowości Łaskarzew, pow. garwoliński, poprzez wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu"

27.04.2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej ul. Przychód w Łaskarzewie w km 0+000,00 - 0+713,00 Miasto Łaskarzew, powiat garwoliński"

31.03.2020 r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej ul. Przychód w Łaskarzewie w km 0+000,00 - 0+713,00 Miasto Łaskarzew, powiat garwoliński"

25.03.2020 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektor ds. księgowości

11.03.2020 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i obsługi archiwum zakładowego

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągu rozdzielczego zaopatrującego w wode do celów socjalno-bytowych i przeciwpożarowych

09.03.2020 r.

Obwieszczenie o wszęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej

03.03.2020 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Inspektor ds. księgowości

20.02.2020 r.

UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU MIASTA!

Od 1 marca 2020 r. Urząd Miasta Łaskarzew będzie czynny w następujących godzinach:

Poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00 - 16:00

Środa: 9:00 - 17:00

Piątek: 7:00 - 15:00

19.02.2020 r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej

24.01.2020 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągu rozdzielczego zaopatrującego w wode do celów socjalno-bytowych i przeciwpożarowych

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej

10.01.2020 r.

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - "Budowa drogi gminnej ul. Przychód w Łaskarzewie"

20.12.2019 r.

***UWAGA***

We wtorek, 24 grudnia 2019 r.,

Urząd Miasta Łaskarzew

będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

11.12.2019 r.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęściu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu do organów współdziałających dla przesięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej ul. Przychód w Łaskarzewie".

29.10.2019 r.

***UWAGA***
W czwartek, 31.10.2019 r.
Urząd Miasta Łaskarzew
będzie czynny do godziny 13:00.
Za utrudnienia przepraszamy.

24.07.2019 r.

Decyzja WA.RET.070.1.341.3.2018 o zatwierdzeniu taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Łaskarzew na okres 3 lat

10.07.2019r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy przyłącza kablowego sieci średniego napięcia

25.06.2019r.

Obwieszczenie i informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy średniego ciśnienia

18.06.2019r.

****OGŁOSZENIE****

Dnia 21 czerwca b.r. /tj. piątek/ Urząd Miasta Łaskarzew będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

07.06.2019r.

*** OGŁOSZENIE***

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi Urząd Miasta Łaskarzew od dnia 10.06.2019r. /poniedziałek/ będzie czynny w godzinach 7:00 - 15:00 do odwołania. Pracownicy komunalni będą pracować od godziny 6:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

30.05.2019r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy gazociągu

Obwieszczenie i informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie loalizacji dla inwestycji budowy przyłącza kablowego sieci średniego napięcia

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej

16.04.2019r.

Obwieszczenie i informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy gazociągu

10.04.2019 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia

13.02.2019 r.

Obwieszczenie i informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej

11.02.2019 r.

Obwieszczenie i informacja o wszcęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji budowy gazociągu

29.01.2019 r.

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2019 roku

02.01.2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.2019 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2019 roku

pokaż szczegółyukryj szczegóły
Informacja o publikacji dokumentu
Autor:test test222
Dodany przez: Administrator systemu
Data informacji: 2011-02-14 18:59:20
Opublikował: Administrator systemu
Data publikacji: 2011-02-14 18:59:20
Odsłon: 29821
Dziennik zmian