Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Version date: 2020-07-08 09:50:58 Created by: Eliza Mikusek

Uchwała nr I/1/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew

Uchwała nr I/2/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta

Uchwała nr II/3/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Uchwała nr II/4/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu stałych komisji Rady Miasta Łaskarzew

Uchwała nr II/5/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łaskarzew

Uchwała nr II/6/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew i dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta

Uchwała nr II/7/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Miasta Łaskarzew i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz zasad ich wypłacania

Uchwała nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie na 2019 rok

Uchwała nr II/9/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2019 rok

Uchwała nr II/10/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2019 rok

Uchwała nr II/11/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa na 2019 rok oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała nr II/12/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019

Uchwała nr II/13/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Miasta Łaskarzew oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała III/14/2018 z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łaskarzew

Uchwała nr IV/15/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie na 2019 rok

Uchwała nr IV/16/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie na 2019 rok

Uchwała nr IV/17/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2019 roku oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała nr IV/18/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatko od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2019 roku oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała nr IV/19/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Miasta Łaskarzew oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała nr IV/20/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Miasta Łaskarzew oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała nr IV/21/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew i dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta

Uchwała nr IV/22/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Miasta Łaskarzew

Uchwała nr V/23/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków

Uchwała nr V/24/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018-2027

Uchwała nr V/25/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Uchwała nr V/26/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2027

Uchwała nr V/27/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019

Uchwała nr V/28/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Uchwała nr V/29/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Uchwała nr V/30/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego wprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała nr V/31/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Ustawa nr V/32/2018 z dnia 27 grudnia w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Moduł 1 i 2

Uchwała nr V/33/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Łaskarzew w 2019 r.

Uchwała nr V/34/2018 z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Łaskarzew w 2019 r.

Uchwała nr V/35/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Uchwała nr V/36/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Klubowi Senior + w Łaskarzewie

Uchwała nr V/37/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała nr VI/39/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Uchwała nr VI/40/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Uchwała nr VI/41/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Łaskarzew w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała nr VI/42/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Uchwała nr VI/43/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Miasta Łaskarzew

Uchwała Nr VII/44/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/39/2019 Rady Miasta Łaskarzew w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Uchwała Nr VII/45/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Uchwała nr VIII/46/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2027

Uchwała nr VIII/47/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Uchwała nr VIII/48/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zwalczania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaskarzew na 2019 rok

Uchwała nr VIII/49/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Łaskarzew na rok 2019

Uchwała nr VIII/50/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej przy Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie

Uchwała nr VIII/51/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Domu Pracy Twórczej "Bajka" w Łaskarzewie

Uchwała nr VIII/52/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenie skargi nauczyciela na działania dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie

Uchwała nr VIII/53/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia Miasta Łaskarzew do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich

Uchwała nr IX/54/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Uchwała nr IX/55/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała nr IX/56/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miasta Łaskarzew na lata 2019-2026

Uchwała nr IX/57/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/35/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Łakarzew z dnia 27 grudnia 2018r.

Uchwała nr X/58/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaskarzew wotum zaufania za 2018 rok

Uchwała nr X/59/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Łaskarzew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.

Uchwała nr X/60/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budzetu za 2018 r.

Uchwała nr X/61/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2027

Uchwała nr X/62/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Uchwała nr X/63/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łaskarzew

Uchwala nr X/64/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łaskarzew w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała nr X/65/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały dotyczącej ustanowienia herbu i flagi Miasta Łaskarzew oraz zasad i warunków używania herbu i barw Miasta Łaskarzew w celu przekazania do Komisji Heraldycznej jako załacznik do wniosku o wydanie opinii o symbolach Miasta Łaskarzew

Uchwała nr X/66/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Domu Pracy Twórczej "Bajka" w Łaskarzewie

Uchwała nr X/67/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta Łaskarzew w zakresie infratruktury drogowej

Uchwała Nr XI/68/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

Uchwała Nr XI/69/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2027

Uchwala Nr XI/70/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Uchwała Nr XII/71/2019 z dnia 02 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne kapitałem uczniów z Miasta Łaskarzew" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna

Uchwała Nr XII/72/2019 z dnia 02 września 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2027

Uchwała Nr XII/73/2019 z dnia 02 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Uchwała Nr XIII/74/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

Uchwała Nr XIII/75/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2027

Uchwała Nr XIII/76/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Uchwała Nr XIII/77/2019 z dnia 26 wrzesnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Miasto Łaskarzew

Uchwała Nr XIII/78/2019 z dnia 26 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr XIII/79/2019 z dnia 26 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w prawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr XIII/80/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Łaskarzew w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr XIV/81/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie na 2020 rok

Uchwała Nr XIV/82/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2020 rok

Uchwała Nr XIV/83/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2020 rok

Uchwała Nr XIV/84/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa na rok 2020 oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała Nr XIV/85/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na terenie Miasta Łaskarzewa oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała Nr XIV/86/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łaskarzew

Uchwała Nr XIV/87/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/109/2016 z dnia 28 października 2016 roku

Uchwała Nr XV/88/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2027

Uchwała Nr XV/89/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Uchwała Nr XV/90/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Uchwała Nr XV/91/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku o uchyleniu Uchwały Nr XIV/86/2019 Rady Miasta Laskarzew z dnia 04 listopada w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łaskarzew

Uchwała Nr XV/92/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łaskarzew

Uchwała Nr XV/93/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/87/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku

Uchwała Nr XVI/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XV/89/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Uchwała Nr XVI/95/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027

Uchwała Nr XVI/96/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Uchwała Nr XVI/97/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027

Uchwała Nr XVI/98/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020

Uchwała Nr XVI/99/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Uchwała Nr XVI/100/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta Łaskarzew na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Uchwała Nr XVI/101/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Łaskarzew w 2020 r.

Uchwała Nr XVI/102/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Miasta Łaskarzew w 2020 r.

Uchwała Nr XVII/103/2020 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Uchwała Nr XVII/104/2020 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie wyboru ustalania metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr XVII/105/2020 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami kounalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr XVII/106/2020 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr XVIII/107/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Uchwała Nr XIX/108/2020 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027

Uchwała Nr XIX/109/2020 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Uchwała Nr XIX/110/2020 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaskarzew na 2020 rok

Uchwała Nr XIX/111/2020 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łaskarzewie

Uchwała Nr XIX/112/2020 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Miasta Łaskarzew: ośrodka wsparcia dziennego "Klub Senior +" w Łaskarzewie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie

Uchwała Nr XIX/113/2020 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior +" w Łaskarzewie

Uchwała Nr XX/114/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

Uchwała Nr XX/115/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028

Uchwała Nr XX/116/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Uchwała Nr XX/117/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie

Uchwała Nr XX/118/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Garwolinie na Uchwałę Rady Miasta Łaskarzew nr XLIV/216/2010 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łaskarzewie oraz udzielenie odpowiedzi na skargę

Uchwała Nr XXI/119/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020
Back