Mała czcionka Normalna czcionka Duża czcionka
Polish (Poland)English (United Kingdom)
 
Strona główna
Version date: 2022-02-25 14:48:37 Created by: Paweł Wachnicki

Uchwała nr I/1/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew

Uchwała nr I/2/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta

Uchwała nr II/3/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Uchwała nr II/4/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu stałych komisji Rady Miasta Łaskarzew

Uchwała nr II/5/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łaskarzew

Uchwała nr II/6/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew i dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta

Uchwała nr II/7/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Miasta Łaskarzew i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz zasad ich wypłacania

Uchwała nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie na 2019 rok

Uchwała nr II/9/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2019 rok

Uchwała nr II/10/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2019 rok

Uchwała nr II/11/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa na 2019 rok oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała nr II/12/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019

Uchwała nr II/13/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Miasta Łaskarzew oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała III/14/2018 z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łaskarzew

Uchwała nr IV/15/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie na 2019 rok

Uchwała nr IV/16/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie na 2019 rok

Uchwała nr IV/17/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2019 roku oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała nr IV/18/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatko od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2019 roku oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała nr IV/19/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Miasta Łaskarzew oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała nr IV/20/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Miasta Łaskarzew oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała nr IV/21/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew i dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta

Uchwała nr IV/22/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Miasta Łaskarzew

Uchwała nr V/23/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków

Uchwała nr V/24/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018-2027

Uchwała nr V/25/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Uchwała nr V/26/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2027

Uchwała nr V/27/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019

Uchwała nr V/28/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Uchwała nr V/29/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Uchwała nr V/30/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego wprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała nr V/31/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Ustawa nr V/32/2018 z dnia 27 grudnia w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Moduł 1 i 2

Uchwała nr V/33/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Łaskarzew w 2019 r.

Uchwała nr V/34/2018 z dnia 27 grudnia 2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Łaskarzew w 2019 r.

Uchwała nr V/35/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Uchwała nr V/36/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Klubowi Senior + w Łaskarzewie

Uchwała nr V/37/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała nr VI/39/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Uchwała nr VI/40/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Uchwała nr VI/41/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Łaskarzew w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała nr VI/42/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Uchwała nr VI/43/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Miasta Łaskarzew

Uchwała Nr VII/44/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/39/2019 Rady Miasta Łaskarzew w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Uchwała Nr VII/45/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Uchwała nr VIII/46/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2027

Uchwała nr VIII/47/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Uchwała nr VIII/48/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zwalczania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaskarzew na 2019 rok

Uchwała nr VIII/49/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Łaskarzew na rok 2019

Uchwała nr VIII/50/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej przy Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie

Uchwała nr VIII/51/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Domu Pracy Twórczej "Bajka" w Łaskarzewie

Uchwała nr VIII/52/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenie skargi nauczyciela na działania dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Łaskarzewie

Uchwała nr VIII/53/2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia Miasta Łaskarzew do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich

Uchwała nr IX/54/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Uchwała nr IX/55/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała nr IX/56/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miasta Łaskarzew na lata 2019-2026

Uchwała nr IX/57/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/35/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Łakarzew z dnia 27 grudnia 2018r.

Uchwała nr X/58/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaskarzew wotum zaufania za 2018 rok

Uchwała nr X/59/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Łaskarzew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.

Uchwała nr X/60/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budzetu za 2018 r.

Uchwała nr X/61/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2027

Uchwała nr X/62/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Uchwała nr X/63/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łaskarzew

Uchwala nr X/64/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łaskarzew w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała nr X/65/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały dotyczącej ustanowienia herbu i flagi Miasta Łaskarzew oraz zasad i warunków używania herbu i barw Miasta Łaskarzew w celu przekazania do Komisji Heraldycznej jako załacznik do wniosku o wydanie opinii o symbolach Miasta Łaskarzew

Uchwała nr X/66/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Domu Pracy Twórczej "Bajka" w Łaskarzewie

Uchwała nr X/67/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta Łaskarzew w zakresie infratruktury drogowej

Uchwała Nr XI/68/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

Uchwała Nr XI/69/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2027

Uchwala Nr XI/70/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Uchwała Nr XII/71/2019 z dnia 02 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne kapitałem uczniów z Miasta Łaskarzew" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna

Uchwała Nr XII/72/2019 z dnia 02 września 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2027

Uchwała Nr XII/73/2019 z dnia 02 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Uchwała Nr XIII/74/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

Uchwała Nr XIII/75/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2027

Uchwała Nr XIII/76/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Uchwała Nr XIII/77/2019 z dnia 26 wrzesnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Miasto Łaskarzew

Uchwała Nr XIII/78/2019 z dnia 26 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr XIII/79/2019 z dnia 26 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w prawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr XIII/80/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Łaskarzew w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr XIV/81/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie na 2020 rok

Uchwała Nr XIV/82/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2020 rok

Uchwała Nr XIV/83/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2020 rok

Uchwała Nr XIV/84/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa na rok 2020 oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała Nr XIV/85/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na terenie Miasta Łaskarzewa oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała Nr XIV/86/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łaskarzew

Uchwała Nr XIV/87/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/109/2016 z dnia 28 października 2016 roku

Uchwała Nr XV/88/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2027

Uchwała Nr XV/89/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Uchwała Nr XV/90/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Uchwała Nr XV/91/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku o uchyleniu Uchwały Nr XIV/86/2019 Rady Miasta Laskarzew z dnia 04 listopada w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łaskarzew

Uchwała Nr XV/92/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łaskarzew

Uchwała Nr XV/93/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/87/2019 z dnia 04 listopada 2019 roku

Uchwała Nr XVI/94/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XV/89/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Uchwała Nr XVI/95/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027

Uchwała Nr XVI/96/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Uchwała Nr XVI/97/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027

Uchwała Nr XVI/98/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020

Uchwała Nr XVI/99/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Uchwała Nr XVI/100/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta Łaskarzew na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Uchwała Nr XVI/101/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Łaskarzew w 2020 r.

Uchwała Nr XVI/102/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Miasta Łaskarzew w 2020 r.

Uchwała Nr XVII/103/2020 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Uchwała Nr XVII/104/2020 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie wyboru ustalania metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr XVII/105/2020 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami kounalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr XVII/106/2020 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr XVIII/107/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Uchwała Nr XIX/108/2020 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027

Uchwała Nr XIX/109/2020 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Uchwała Nr XIX/110/2020 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie przyjecia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaskarzew na 2020 rok

Uchwała Nr XIX/111/2020 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łaskarzewie

Uchwała Nr XIX/112/2020 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Miasta Łaskarzew: ośrodka wsparcia dziennego "Klub Senior +" w Łaskarzewie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie

Uchwała Nr XIX/113/2020 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior +" w Łaskarzewie

Uchwała Nr XX/114/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

Uchwała Nr XX/115/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028

Uchwała Nr XX/116/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Uchwała Nr XX/117/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie

Uchwała Nr XX/118/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Garwolinie na Uchwałę Rady Miasta Łaskarzew nr XLIV/216/2010 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łaskarzewie oraz udzielenie odpowiedzi na skargę

Uchwała Nr XXI/119/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Uchwała Nr XXII/120/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaskarzew wotum zaufania

Uchwała Nr XXII/121/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Łaskarzew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

Uchwała Nr XXII/122/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

Uchwała Nr XXII/123/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2020-2028

Uchwała Nr XXII/124/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Uchwała Nr XXII/125/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Miasta Łaskarzew oraz zasad i warunków ich używania

Uchwała Nr XXII/126/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łaskarzew przeprowadzenia kontroli działalności Zespołu Szkół nr 1 w Łaskarzewie

Uchwała Nr XXII/127/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Łaskarzew, oraz oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Łaskarzew

Uchwała Nr XXIII/128/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Uchwała Nr XXIII/129/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Miasto Łaskarzew a Gminą Łaskarzew i Gminą Miasto Garwolin powierzających Gminie Łaskarzew i Gminie Miasto Garwolin realizację zadania własnego w zakresie utrzymania i eksploatacji stacji zlewnej

Uchwała Nr XXIII/130/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości ceny za wywóz 1 m³ nieczystości płynnych beczką asenizacyjną

UCHWAŁA Nr XXIII/131/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r.w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łaskarzew

Uchwała Nr XXIII/132/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie skierowania wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przeprowadzenie kontroli gospodarki finansowej Zespołu Szkół nr1 w Łaskarzewie

Uchwała Nr XXIV/133/2020 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2020-2028

Uchwała Nr XXIV/134/2020 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Uchwała Nr XXIV/135/2020 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście Łaskarzew na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr XXV/136/2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2020-2028

Uchwała Nr XXV/137/2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Uchwała Nr XXV/138/2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie na 2021 rok

Uchwała Nr XXV/139/2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2021 rok

Uchwała Nr XXV/140/2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2021 rok

Uchwała Nr XXV/141/2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa na rok 2021 oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała Nr XXV/142/2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 obowiązujących na terenie Miasta Łaskarzew oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała Nr XXV/143/2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023

Uchwała Nr XXV/144/2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022

Uchwała Nr XXV/145/2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr XXV/146/2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz powiatu garwolińskiego nieruchomości gruntowej położonej w Łaskarzewie

Uchwała Nr XXVI/147/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Uchwała Nr XXVI/148/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/149/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew

Uchwała Nr XXVI/150/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVII/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2020-2028

Uchwała Nr XXVII/152/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Uchwała Nr XXVII/153/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2021-2029

Uchwała Nr XXVII/154/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021

Uchwała Nr XXVII/155/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Uchwała Nr XXVII/156/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łaskarzew

Uchwała Nr XXVII/157/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr XXVII/158/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Łaskarzew w 2021 r.

Uchwała Nr XXVII/159/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Łaskarzew w 2021 r.

Uchwała Nr XXVIII/160/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2021-2029

Uchwała Nr XXVIII/161/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

Uchwała Nr XXVIII/162/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Łaskarzew na lata 2021-2025

Uchwała Nr XXVIII/163/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łaskarzew

Uchwała Nr XXVIII/164/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Garwolinie na Uchwałę Rady Miasta Łaskarzew Nr XV/92/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łaskarzew oraz udzielenia odpowiedzi na skargę

Uchwała Nr XXVIII/165/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łaskarzew na 2021 rok

Uchwała Nr XXIX/166/2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2021-2029

Uchwała Nr XXIX/167/2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

Uchwała Nr XXX/168/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2021-2029

Uchwała Nr XXX/169/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

Uchwała Nr XXX/170/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Łaskarzew oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XXXI/171/2021 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

Uchwała Nr XXXI/172/2021 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych

Uchwała Nr XXXI/173/2021 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr XXXI/174/2021 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z inwestorem w trybie art. 50a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2020 r. poz.713 z późn. zm.)

Uchwała Nr XXXI/175/2021 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr XXXI/176/2021 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi na terenie Miasta Łaskarzew

Uchwała Nr XXXI/177/2021 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy i na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Łaskarzew z tym samym biorącym użyczenie

Uchwała Nr XXXII/178/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaskarzew wotum zaufania

Uchwała Nr XXXII/179/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Łaskarzew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.

Uchwała Nr XXXII/180/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łaskarzew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

Uchwała Nr XXXII/181/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2021-2029

Uchwała Nr XXXII/182/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

Uchwała Nr XXXII/183/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXXII/184/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/177/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy i na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta Łaskarzew z tym samym biorącym w użyczenie

Uchwała Nr XXXII/185/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łaskarzew na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Łaskarzew na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 - załącznik do Uchwały Nr XXXII/185/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łaskarzew na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 - załącznik do Uchwały Nr XXXII/185/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku

Uchwała Nr XXXII/186/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łaskarzew

Uchwała Nr XXXII/187/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodaroanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXIII/188/2021 z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Uchwała Nr XXXIII/189/2021 z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2021-2029

Uchwała Nr XXXIII/190/2021 z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

Uchwała Nr XXXIV/191/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVII/157/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stwki tej opłaty od nieruchomości, na których mieszkają mieszkańcy

Uchwała Nr XXXIV/192/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście Łaskarzew na rok szkolny 2021/2022

Uchwała Nr XXXIV/193/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2021-2029

Uchwała Nr XXXIV/194/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawiezmian w budżecie miasta na rok 2021

Uchwała Nr XXXIV/195/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Łaskarzew

Uchwała Nr XXXIV/196/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Łaskarzew

Uchwała Nr XXXIV/197/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Łaskarzew

Uchwała Nr XXXIV/198/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Łaskarzew

Uchwała Nr XXXIV/199/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Łaskarzew

Uchwała Nr XXXV/200/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/200/2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/200/2021

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/200/2021

Uchwała Nr XXXV/202/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi wnioskodawcy niezadowolonego ze sposobu załatwienia wniosku przez Burmistrza Miasta Łaskarzew

Uchwała Nr XXXV/203/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/203/2021

Uchwała Nr XXXV/204/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie określenia zasad i trybu nadawania godności: ,,Honorowy Obywatel Miasta Łaskarzew" i "Zasłużony dla Miasta Łaskarzew"

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/204/2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/204/2021

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/204/2021

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/204/2021

Uchwała Nr XXXV/205/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zgłoszenia wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu Garwolińskiego o nadanie tytułu honorowego - „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”

Uchwała Nr XXXVI/206/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2021-2029

Uchwała Nr XXXVI/209/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Łaskarzewie na 2022 rok

Uchwała Nr XXXVI/210/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi dodatkowe, świadczone na targowisku miejskim w Łaskarzewie na 2022 rok

Uchwała Nr XXXVI/211/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa na rok 2022 oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała Nr XXXVI/212/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 obowiązujących na terenie Miasta Łaskarzew oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała Nr XXXVI/214/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łaskarzew na lata 2021-2032"

Uchwała Nr XXXVI/215/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Łaskarzew na lata 2022-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Uchwała Nr XXXVI/216/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Uchwała Nr XXXVII/217/2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

Załącznik nr 1 do uchwały XXXVII/217/2021

Załącznik nr 2 do uchwały XXXVII/217/2021

Załącznik nr 3 do uchwały XXXVII/217/2021

Uchwała Nr XXXVII/218/2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/201/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 września 2021 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty adiacenckiej

Uchwała Nr XXXVII/219/2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXVI/208/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021

Uchwała Nr XXXVII/220/2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021

Uchwała Nr XXXVII/221/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łaskarzew

Uchwała Nr XXXVII/222/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew i dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łaskarzew

Uchwała Nr XXXVII/223/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Miasta Łaskarzew

Uchwała Nr XXXVII/224/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi na terenie Miasta Łaskarzew

Uchwała Nr XXXVII/225/2021 z dnia 01 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia poparcia dla polskich służb mundurowych strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Nr XXXVIII/226/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2021-2029

Uchwała Nr XXXVIII/227/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021

Uchwała Nr XXXVIII/228/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych niewygasających wydatków 

Uchwała Nr XXXVIII/229/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2022-2029

Uchwała Nr XXXVIII/230/2021 z dnia 28 grudnia 2021 rokuw sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2022

Uchwała Nr XXXVIII/231/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Uchwała Nr XXXIX/237/2022 z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2022-2029

Uchwała Nr XXXIX/238/2022 z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022

Uchwała Nr XXXIX/239/2022 z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta Łaskarzew do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXXIX/244/2022 z dnia 02 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Miasta Łaskarzew oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska miejskiego w Łaskarzewie
Back